Eksperci ZMP oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przygotowali „Przewodnik dla pracowników merytorycznych i służb finansowych JST” w zakresie szacowania skutków dla budżetów lat przyszłych.

Jednym z głównych elementów planowania strategicznego w obszarze finansów lokalnych jest uwzględnienie przyszłych skutków finansowych, jakie mogą nieść za sobą nowe zadania, przedsięwzięcia, czy też projekty (zarówno inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne). Jest to związane m.in. z wymogiem zachowania realistyczności WPF, ale również odpowiedzialności za stan finansów lokalnych, który jest następstwem podejmowanych decyzji.

Mając na uwadze znaczenie dokumentów planistycznych (budżetu i WPF) eksperci Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przygotowali Przewodnik dla służb pracowników merytorycznych i służb finansowych JST w zakresie szacowania skutków dla budżetów lat przyszłych. Głównym celem opracowania jest wsparcie procesu planowania nowych projektów, przedsięwzięć, zadań, w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) poprzez wskazanie istotnych, aczkolwiek często pomijanych jego aspektów. W publikacji zwrócono uwagę m.in. na:

  • znaczenie prognozowania skutków finansowych w budżetach lat przyszłych dla rozwoju lokalnego,
  • organizację procesu prognozowania skutków finansowych,
  • potrzebę oceny długoterminowej (objętej okresem WPF) zdolności JST do finansowania nowego zadania (przedsięwzięcia lub projektu),
  • przykłady przyszłych skutków finansowych dla zadań o charakterze bieżącym i majątkowym (w tym finansowanych zaciągniętym długiem),
  • możliwość zastosowania funkcjonalności programu BeSTi@, do oceny wpływu na przyszłą sytuację finansową nowych zadań, projektów lub przedsięwzięć.

Liczymy, że prezentowany przewodnik będzie stanowił wsparcie w procesie planowania zarówno dla pracowników służb finansowych, pracowników merytorycznych, a także dla osób podejmujących decyzje (m.in. prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, zarządów powiatów i województw). Pamiętajmy, że w znacznej mierze stan finansów lokalnych obecny i przyszły stanowi odzwierciedlenie podejmowanych decyzji.

Daniel Budzeń, Związek Miast Polskich
Adam Głębski, Instytut Rozwoju Miast i Regionów


29 października 2021