Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury 22 marca rozpatrywano informację NIK o wynikach kontroli zarządzania zielenią miejską, z której wynika, że miasta robią to dobrze.

Z ustaleń kontroli NIK, która zbadała zarządzanie zielenią w dziewięciu miastach: Warszawie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Wrocławiu, Legnicy, Katowicach, Tarnowskich Górach, Krakowie i Nowym Sączu, wynika, że miasta skutecznie zarządzały zielenią miejską.

Tereny zielone były właściwe utrzymane i zagospodarowane a samorządy współpracowały z lokalnymi społecznościami i prowadziły działalność edukacyjną w tym zakresie. Zastrzeżenia NIK budzi jedynie niedostateczne uwzględnianie terenów zieleni w planowaniu przestrzennym, a także to, że nie wszystkie samorządy miały kompletne dane dotyczące powierzchni terenów zieleni oraz liczby usuniętych i posadzonych drzew oraz krzewów.

Przedstawiciel ZMP, Marek Wójcik, obecny na posiedzeniu Komisji zwracał uwagę na to, że planowanie zieleni jest długookresowym działaniem i nie znosi „kadencyjności”. Podkreślił, że miasta podejmują też wiele działań wspólnie z mieszkańcami, np. w ramach budżetów partycypacyjnych. Są liczne przykłady dobrych praktyk w całym kraju (np. Wrocław). Pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji zaproponował również, że warto przeprowadzić w tej dziedzinie przegląd przepisów, aby usunąć przeszkody, które wskazują samorządy. Chodzi np. o uregulowania dotyczące rewitalizacji zieleni na terenach prywatnych czy nasadzeń drzew wzdłuż pasów drogowych (problemy z występującymi sieciami). Należy zlikwidować te bariery, aby ułatwić JST realizację zadania własnego, jakim jest zarządzanie zielenią miejską. Jest to szczególnie ważne, gdyż tereny zielone odgrywają istotną rolę w walce ze smogiem w miastach.

W załączeniu przedstawiamy raport „Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach”, który został opracowany w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” i stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego w formie wywiadów swobodnych z urzędnikami zajmującymi się zarządzaniem oraz utrzymaniem zieleni miejskiej w 5 miastach partnerskich, tj. Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu. Raport odzwierciedla obecną strukturę zarządzania zielenią w miastach, stosowane w miastach procedury oraz rozwiązania dotyczące ochrony zieleni miejskiej. W raporcie zostały również właśnie zidentyfikowane najważniejsze w odczuciu urzędników bariery, utrudniające stosowanie poszczególnych korzystnych dla zieleni rozwiązań, jak również tematy i aspekty zarządzania zielenią istotne w kontekście lepszego funkcjonowania tych miast.