Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN odpowiada na pytania w sprawie rozporządzenia dotyczącego dofinansowania w wysokości 500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe.

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki, Maciej Kopeć 16 listopada 2020 r. przysłał odpowiedź (pismo w załączeniu) na zgłoszone przez Marka Wójcika w piśmie z 13 listopada 2020 r. wątpliwości związane z jednorazowym dofinansowaniem dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi.
Oto nasze pytania: 

  1. Czy kwota 500 zł dla nauczyciela jest kwotą brutto czy netto i jak w tym kontekście będzie wyglądało rozliczenie podatku VAT? Jakie przepisy regulują tę kwestię?
  2. Czy jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jak będzie wyglądała kwestia odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne? Jeżeli przewiduje się tego typu zwolnienia, prosimy o wskazanie podstawy prawnej ich zastosowania.
  3. Jacy nauczyciele będą mogli korzystać ze świadczenia? Tytułem przykładu: czy będą to pracujący na niepełny etat; zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy, a nie Karty Nauczyciela; zatrudnieni na umowę cywilno–prawną?
  4. Zakres podmiotowy regulacji nie jest jasny. W przesłanych projekcie rozporządzenia i w OSR są w tym zakresie rozbieżności. Projekt rozporządzenia z wskazuje, że dofinansowanie będzie przysługiwało nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Art. 2 pkt 2-11 ustawy – Prawo oświatowe to katalog, w skład którego wchodzą zarówno szkoły jak i placówki oświatowe. Natomiast w OSR przedmiotowego projektu w pkt 4 tabeli (s. 2) wskazano, że dofinansowanie obejmie ok. 531,2 tys. nauczycieli i osób o których mowa w art. 15 ustawy – Prawo oświatowe w szkołach prowadzonych i dotowanych przez JST. Nie wyliczono w tym miejscu placówek oświatowych.
  5. Czy z dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania będą mogli skorzystać także nauczyciele placówek niepublicznych? 
  6. Czy środki finansowe niewykorzystane przez nauczycieli, samorządy będą musiały zwracać? Teoretycznie nie, bowiem otrzymują je w formie subwencji, ale chcielibyśmy mieć w tej sprawie jednoznaczną deklaracje resortu edukacji i nauki.

Odpowiedzi w załączeniu.