Związek proponuje przesunięcie w czasie poszerzenia katalogu instrumentów dłużnych o niestandardowe instrumenty finansowania co najmniej do zakończenia obecnej perspektywy finansowej UE.

Zarządu Związku Miast Polskich podjął stanowisko w sprawie proponowanych zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w którym ze zrozumieniem przyjmuje pakiet propozycji zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zawiera propozycje uzupełnienia katalogu instrumentów i kategorii finansowych, składających się na zobowiązania JST oraz uwzględnia część postulatów JST.

Zarząd zwraca jednak uwagę na fakt, że w propozycji Ministerstwa Finansów pierwsza grupa zmian ma być wprowadzona natychmiast, a druga z kilkuletnim opóźnieniem. Tymczasem argumenty merytoryczne wskazują raczej na odwrotną kolejność: w okresie wyraźnego zmniejszenia zadłużenia podsektora samorządowego nie ma pilnej potrzeby zwiększania (skądinąd uzasadnionych) restrykcji, natomiast postulowane przez nas od wielu lat poprawki we wzorze w art. 243 ufp znacząco zmienią ten wskaźnik, bardziej wiążąc jego wartość z rzeczywistą zdolnością kredytową JST.

Dodatkowym argumentem jest rozpoczynający się obecnie okres intensywnej realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE przez JST. Finansowanie tych działań zostało zaplanowane w obecnych ramach prawnych, co ma swoje odzwierciedlenie w kształcie uchwalonych przez rady dokumentów finansowych (WPF bądź WPI). Rozszerzenie katalogu zobowiązań w tej chwili z pewnością zaburzy ukształtowane już plany finansowe wielu JST, które, chcąc spełnić wskaźnik z art. 243, będą musiały zrezygnować z niektórych planów rozwojowych. Wpłynie to negatywnie na stopień wykorzystania funduszy struktu-ralnych. Z drugiej strony poprawki proponowane przez środowiska samorządowe takie jak np. możliwość restrukturyzacji zadłużenia czy wyłączenie obsługi długu z prawej strony wzoru, mogą ta sytuację znacząco poprawić.

Dlatego Zarząd proponuje ponowne przeanalizowanie propozycji terminów wejścia w życie poszczególnych rozwiązań ustawy w świetle przedstawionej powyżej argumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby przesunięcia w czasie poszerzenia katalogu instrumentów dłużnych o niestandardowe instrumenty finansowania co najmniej do zakończenia obecnej perspektywy finansowej UE, to znaczy do roku 2020 +3.

Ponadto podtrzymujemy swoje negatywne stanowisko z 21 kwietnia 2017 r. w zakresie wyłączenia dochodów ze sprzedaży mienia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Propozycja ta stanowi nieuzasadnione ograniczenie możliwości rozwojowych wielu jednostek samorządu terytorialnego.