Ze względu na liczne postulaty zainteresowanych miast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia nabór uzupełniający do edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) na lata 2021 -2023.

Partnerem strategicznym Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy. Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez nową edycję PIM.

Partnerska Inicjatywa Miast jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku - kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w perspektywie średnio i długookresowej.

Obszary tematyczne obecnej edycji PIM:

  • Miasto cyfrowe
  • Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)
  • Miasto zielone

Do udziału w projekcie mogą aplikować miejscowości posiadające status miejski czyli: 

  • miasta na prawach powiatu,
  • gminy miejskie,
  • gminy miejsko-wiejskie.

Miasta zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć swojego udziału poprzez wypełnienie i przesłanie do MFiPR, za pośrednictwem ePUAP załączonego poniżej formularza wniosku o uczestnictwo w PIM (formularz aplikacyjny), opatrzonego podpisem kwalifikowalnym. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie.
Wszystkie złożone dotychczas wnioski zostaną rozpatrzone, istnieje jednak możliwość ich uzupełnienia lub dopracowania i przesłania ponownie. Warunki uczestnictwa w projekcie pozostają bez zmian.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 2 listopada 2021 r. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: pim@mfipr.gov.pl.
Wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach naboru w drodze korespondencji elektronicznej. Od wyników naboru nie przysługuje odwołanie.


1. Zasady przygotowania i prowadzenia Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023
Zasady​_​_PIM​_2021-2023.pdf 0.33MB

2. Wniosek o uczestnictwo w projekcie PIM – edycja na lata 2021-2023 (formularz aplikacyjny)
Wniosek​_o​_uczestnictwo​_-​_formularz​_​_aplikacyjny​_v02.doc 0.07MB