Czy wiesz ile drzew rośnie w Twoim mieście? Jaką powierzchnię zajmują w nim korony drzew? Gdzie rośnie najwyższe drzewo w Twojej okolicy i jaka jest jego wysokość?

Firma MGGP Aero udostępnia nowy, innowacyjny produkt, Krajową Mapę Koron Drzew™, która prezentuje informacje o drzewach rosnących w dowolnym zakątku Polski, dostępny w serwisie www.mapadrzew.com

MYŚL & TECHNOLOGIA

Zarówno produkt Krajowa Mapa Koron Drzew™, jak i serwis internetowy www.mapadrzew.com, są unikalnym rozwiązaniem na polskim rynku, opracowanym przez małopolską firmę MGGP Aero z Tarnowa. Krajowa Mapa Koron Drzew™ powstała w wyniku pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów oraz potencjału technologicznego firmy MGGP Aero. Jest odpowiedzią na współczesne potrzeby związane z zarządzaniem zielenią wysoką.

Krajowa Mapa Koron Drzew™ dla skali całego kraju


Myślą przyświecającą autorom przy tworzeniu tego pionierskiego rozwiązania było udostępnienie podstawowych informacji o drzewach w Polsce w sposób przystępny i niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu Krajowa Mapa Koron Drzew™ może być wykorzystywana zarówno przez hobbystów, jak i profesjonalistów np. w ramach wsparcia procesów adaptacji Polski do zmian klimatu.

Krajowa Mapa Koron Drzew™ zawiera wynik inwentaryzacji drzew rosnących na terytorium całej Polski. Prezentuje korony drzew, których wysokość jest wyższa niż 4 m, a powierzchnia ich koron większa niż 9 m2. Pozyskanie informacji o drzewach dla całego kraju było możliwe dzięki zastosowaniu metod analizy teledetekcyjnej co oznacza, że inwentaryzacja została wykonana zdalnie, bez konieczności wykonywania pomiaru bezpośrednio w terenie. Źródłem informacji o drzewach były w tym przypadku dane pozyskane z pułapu lotniczego. Na pokładzie samolotu załogowego zainstalowano specjalny laser tzw. ALS (Airborne Laser System), który z wysokości około 1 km mierzył wysokość i powierzchnie koron drzew. Inwentaryzacja wszystkich drzew w Polsce wymagała wykonania ponad 1 523 995 mln pomiarów laserem. Z powietrza, zinwentaryzowano ponad 3,3 mld koron drzew widzianych z góry, o łącznej powierzchni 9 669 476,2 ha, co stanowi 30,92% powierzchni kraju. W produkcie Krajowa Mapa Koron Drzew™ każde drzewo posiada przypisaną informację o współrzędnych położenia wierzchołka korony, jej powierzchni i objętości oraz wysokości drzewa.


Informacje, które zawiera Krajowa Mapa Koron Drzew™


Pozyskana i zaprezentowana w serwisie informacja niesie niebywałą wartość dla wszystkich użytkowników, ale w szczególności będzie przydatna zarządcom zieleni jednostek samorządowych, zarządcom infrastruktury oraz służbom ochrony przyrody.

Produkt został opracowany na podstawie danych pozyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego, będących w zasobach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, które 31 lipca 2020 roku za przykładem innych europejskich państw zostały uwolnione i przekazane nieodpłatnie społeczeństwu zgodnie z dyrektywą INSPIRE. Do opracowania produktu zastosowano metody uczenia maszynowego (ang. Machine Learning), które MGGP Aero rozwijało w dziale B+R, m.in. w ramach projektu HabitARS, pt. “Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych.”, w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Krajowa Mapa Koron Drzew TM- fragment miasta Wrocław


SERWIS mapadrzew.com

Krajowa Mapa Koron DrzewTM jest dostępna w otwartym serwisie mapowym mapadrzew.com
zbudowanym na silniku aplikacji internetowej ObliView, także opracowanym przez zespół z MGGP Aero.

Serwis mapadrzew.com umożliwia bezpłatny dostęp do Krajowej Mapy Koron DrzewTM w środowisku aplikacji webowej. Serwis umożliwia również zakup produktu Krajowa Mapa Koron DrzewTM dla wybranego obszaru. Dzięki temu użytkownik może pobrać dane i analizować informacje zawarte w produkcie samodzielnie, we własnym środowisku GIS.

Serwis posiada rozbudowaną funkcjonalność i prezentuje drzewa na tle zdjęć lotniczych lub danych OpenStreetMap. Z zastosowaniem specjalnej metody prezentacji kartograficznej, dostarcza informacje o powierzchni koron drzew i ich wysokości. Możliwe jest przeglądanie danych bez ograniczeń na obszarze całej Polski w różnych skalach, od widoku pojedynczego drzewa po widok zagregowanego zasięgu ich występowania, np. przestrzeni wybranego miasta. Udostępnione narzędzia analiz geoprzestrzennych pozwalają użytkownikowi policzyć drzewa rosnące w zdefiniowanej powierzchni, np. w wybranej odległości od budynku, oraz sprawdzić wysokość i powierzchnię pojedynczej korony drzewa.

INNOWACYJNE PRODUKTY W OFERCIE MGGP AERO

Krajowa Mapa Koron Drzew™ to nie tylko źródło informacji i wiedzy o drzewach w Polsce. To również prezentacja nowych możliwości i kierunków rozwoju analiz teledetekcyjnych i geoinformatycznych na rynku kompleksowych usług inwentaryzacji środowiska przyrodniczego. Więcej o tej innowacyjnej perspektywie można przeczytać bezpośrednio na stronie mapadrzew.com. Znajdziemy tam prezentację innych produktów oferowanych przez MGGP AERO w ramach tzw. Lokalnej Mapy Drzew™, które skierowane są do zarządców zieleni w polskich oraz europejskich miastach. Produkty te oprócz podstawowych informacji o drzewach dostarczają także szczegółową informację o gatunkach, kondycji zdrowotnej drzewa oraz lokalizacji pnia. Po raz pierwszy dzięki zastosowaniu teledetekcji można zinwentaryzować drzewa na zamówienie klienta dla całego miasta.

Produkty Lokalnej Mapy Drzew™


O FIRMIE MGGP AERO

MGGP Aero jest firmą technologiczną z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku polskim i europejskim. Od 20 lat specjalizuje się w pozyskiwaniu danych teledetekcyjnych z pułapu lotniczego i satelitarnego, w tym ortofotomap, obrazów hiperspektralnych i termalnych, danych LiDAR, dysponując własną flotą samolotów, bazą lotniczą i Centrum Badawczo-Rozwojowym.

MGGP Aero z zastosowaniem metod analizy teledetekcyjnej i geoprzestrzennej realizuje projekty komercyjne oraz naukowe z zakresu kompleksowej inwentaryzacji i badań jakościowych przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska naturalnego. Oferuje również usługi z zakresu modelowania 3D i aplikacji webowych.

MGGP Aero koncentruje się na rzeczywistych potrzebach swoich klientów, oferując innowacyjne produkty szyte na miarę, dostarczając informacje, które budują wiedzę.