22 lutego br. na adres poczty elektronicznej dyrektora Biura ZMP (wnioskodawcy o udzielenie informacji publicznej w sprawie oceny wniosków o środki z RFIL) nadeszła odpowiedź z KPRM na wniosek.

Nadeszła po dwóch miesiącach od dnia złożenia wniosku, o czym wcześniej nas uprzedzono: „ze względu na obszerność wniosku oraz konieczność wyszukania i przygotowania dokumentów do udostępnienia termin udzielenia odpowiedzi – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – ulegnie wydłużeniu. Informacja ta zostanie udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia przedmioto­wego wniosku, czyli nie później niż 22 lutego 2021 r.”

Wniosek dotyczył przekazania:

  1. wersji elektronicznych wszystkich wniosków o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, złożonych przez te jednostki, w tym zestawień wniosków przesła­nych przez wojewodów;
  2. indywidualnych kart oceny wszystkich poprawnie złożonych wniosków w ramach naboru przez JST,
  3. zbiorczych protokołów z oceny wniosków złożonych przez JST, wytworzonych przez Komisję, której zadaniem była ocena wniosków i przedstawienie premierowi rekomendacji dot. ich rozpatrzenia,
  4. treści rekomendacji dot. wysokości środków przyznanych każdemu ze złożonych wniosków, przedłożonych przez Komisję Prezesowi Rady Ministrów,
  5. zestawienia przyznanych JST kwot, z zaznaczeniem różnic w stosunku do rekomendacji Komisji,
  6. imiennej listy członków Komisji powołanej przez premiera w celu rozpatrzenia wniosków.

Odpowiedź liczy 2699 znaków ze spacjami, zajmując mniej niż stronę formatu A4.

W kluczowej sprawie oceny wniosków odpowiedź, której przygotowanie trwało dwa miesiące, KPRM mówi że: „uchwała nie przewiduje trybu pisemnego uzasadniania sposobu rozpatrzenia złożo­nych wniosków, zatem nie ma możliwości przedstawienia pisemnego uzasadnienia udzielonych przez Komisję rekomen­dacji poszczególnym wnioskodawcom”.

Z dalszej treści odpowiedzi wynika, że „po zakończeniu prac, członkowie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej oddawali swoje głosy w sprawie przyjęcia wykazu wniosków wraz z proponowaną kwotą wsparcia, rekomendowanych przez Komisję do pozytywnego rozpatrzenia przez Prezesa Rady Minist­rów”. 8 osób głosowało za, jedna nie głosowała (zwolnienie lekarskie).

W załączeniu otrzymaliśmy wykaz wszystkich złożonych wniosków przez jednostki samorządu teryto­rialnego, w podziale na województwa i poszczególnych wnioskodawców, wraz z wnioskowaną kwotą wsparcia, sporządzony na podstawie zestawień przekazanych przez poszczególnych wojewodów. Kwota wsparcia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego została przyznana w wyso­kości rekomendowanej przez Komisję i znajduje się w jednej z kolumn wykazu.

Pocztą otrzymamy oddzielnie na płycie DVD wszystkie wnioski złożone przez JST.

Nie ma więc słowa na temat oceny wniosków, w kontekście wymienionych w uchwale RM kryteriów. Trwały jakieś „prace” (nie wiadomo jakie), ktoś (nie wiadomo kto) przygotował zestawienia z kwotami dofinansowania albo bez dofinansowania (nie wiadomo dlaczego), a komisja „zagłosowała za”.

Nie dowiemy się zatem na przykład, dlaczego wniosek powiatu lubańskiego o środki na remont drogi powiatowej otrzymał dofinansowanie, a wniosek powiatu milickiego o środki na remont innej drogi powiatowej ich nie otrzymał.

Nie dowiemy się, dlaczego tysiące wniosków otrzymały dofinansowanie, a tysiące innych spośród łącznie 10 425 wniosków nie otrzymały nic. Zamiast tego powiedziano nam – w pozornie grzecznej formie – „odwalcie się” !...

Czekaliśmy na odpowiedź, która sprowadza się do lakonicznego NIE, dwa miesiące. Czy to tylko kpina?…

Andrzej Porawski


Przypominamy Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych