W związku z próbami zastraszania samorządowców, że muszą wypłacać z własnych środków dodatki węglowe, ZMP podtrzymuje - wydatkowanie środków na niezaplanowane w budżecie, nagle nałożone zadania, nie powinno mieć miejsca przed otrzymaniem dotacji.

W komunikacie z wtorku (patrz TUTAJ) napisaliśmy:

Art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach j.s.t. stanowi, że: „Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.” Z orzecznictwa wynika, że wydatkowanie środków na niezaplanowane w budżecie, nagle nałożone zadania, nie powinno mieć miejsca przed otrzymaniem dotacji na ten cel. Regionalne izby obrachun­kowe – nawet w odniesieniu do zaplanowanych zadań zleconych – wskazują, że j.s.t. powinny otrzymy­wać z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację zadań zleconych, a w przepisach nie przewidziano możliwości planowania i finansowania tych zadań ze środków własnych j.s.t.

Miasta sygnalizują, że dotychczas nie otrzymały żadnych środków na nowe zadanie. Proponujemy, by:

1) stanowczo wnioskować do wojewodów o przekazanie dotacji, na podstawie złożonych już wniosków,
2) w przypadku nieotrzymania środków wystarczających na wypłatę dodatków informować wniosko­dawców o przyznaniu dodatku z jednoczesną informacją o tym, że wypłata nastąpi natychmiast po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa; wzór takiego pisma przedstawimy niebawem.

Ktoś to chyba przeczytał i zareagował, bo na szkoleniu firmowanym przez RIO ktoś inny próbował przestraszyć uczestni­ków, że jeśli nie zapłacą z własnych środków, dostaną od wojewody pisemne polecenie w formie wezwania do zaprzestania naruszania prawa (!).

Wypada przypomnieć, że podstawą do ponoszenia wydatków przez organ wykonawczy gminy jest budżet gminy i plan jego realizacji Nie ma tam – rzecz jasna – wypłaty dodatku węglowego.

W obecnej sytuacji organ wykonawczy może sam zmienić budżet (informując o tym radę gminy) tylko w zakresie określonym w art. 257 ustawy o finansach publicznych. Brzmi on:

„257. W toku wykony­wania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem
dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych; […]”.


Nasz komunikat pozostaje więc aktualny, a jeśli burmistrz dostanie od wojewody owo pisemne polecenie, powinien wezwać wojewodę do przestrzegania prawa, przytaczając art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach j.s.t. i deklarując, że zmieni budżet i przystąpi do wypłat zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, to znaczy natychmiast po otrzymaniu dotacji.

Biuro ZMP