Przedstawiciele 77 partnerstw samorządowych z całej Polski wezmą udział 29 i 30 listopada br. w Serocku w pierwszym seminarium sieciującym w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło kolejną edycję wsparcia doradczego dla samorządów lokalnych w ramach projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

W tej drugiej już edycji projektu, która potrwa do czerwca 2023 roku, uczestniczy, poprzez partnerstwa, ponad 700 JST z terenu całej Polski.

Kontynuowane jest wsparcie najsłabszych kompetencyjnie samorządów lokalnych współpracujących w partnerstwach. Otrzymują je zarówno partnerstwa dotychczas uczestniczące w pilotażu CWD (tj. 37 partnerstw), jak i nowe partnerstwa w liczbie 40 tworzące obszary funkcjonalne na obszarach strategicznej interwencji (OSI), tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Łącznie wsparcie otrzymuje 77 partnerstw z 16 regionów. Na terenie partnerstw objętych wsparciem mieszka ponad 7 mln osób.

Projekt CWD Plus ma wymiar praktyczny. Z jednej strony w ramach procesu doradczego powstają dokumenty strategiczne, istotne z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, z drugiej natomiast – rozwinięte zostaną kompetencje do planowania i realizacji projektów rozwojowych wdrażanych w partnerstwie z innymi samorządami. Od partnerstwa zależy, jaki dokument strategiczny będzie przygotowany w ramach doradztwa, strategia ZIT, IIT lub strategia rozwoju ponadlokalnego.

Ponadto, celem projektu jest utworzenie systemu wymiany wiedzy i doświadczeń dla partnerstw JST uczestniczących w projekcie, jak i dla samorządu województwa, poprzez organizację spotkań sieciujących, seminariów i utworzenie bazy wiedzy.

W czerwcu tego roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz partnerzy projektu – Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy - zaprosili członków partnerstw na Konferencję Sieciującą.

Natomiast 29 i 30 listopada w Serocku odbędzie się pierwsze seminarium sieciujące dla partnerstw. Sieciowanie to nowy komponent tej edycji projektu, którego znaczenie i potrzebę podkreślały samorządy ze wszystkich partnerstw. Również wieloletnie doświadczenie Związku Miast Polskich z pracy doradczej z miastami, m.in. poprzez grupy wymiany doświadczeń pokazało, że małe grupy, w których samorządowcy mogą porozmawiać o wspólnych problemach i o swoich innowacyjnych pomysłach na ich rozwiązywanie, są bardzo popularne wśród samorządowców.

Podczas listopadowego seminarium ujęte zostaną zarówno wystąpienia prezentacyjne i dyskusje panelowe z udziałem IZ krajowych i regionalnych, jak i warsztaty tematyczne pozwalające na pogłębienie wiedzy i podzielenie się swoim doświadczeniem w danym temacie czy też przedyskutowanie zagadnień stanowiących problem lub wyzwanie w partnerstwach. Wątek możliwości wsparcia finansowego projektów z wymiarem terytorialnym będzie obecny w wielu sesjach. Uczestnicy będą pracować w oparciu o konkretne przykłady i dobre praktyki.

- Z samorządowcami ze wszystkich 77 partnerstw uczestniczących w projekcie będziemy rozmawiali na temat tego, jak przygotowywać zintegrowane projekty z różnych dziedzin, jak pozyskiwać na nie pieniądze, jak się do tego przygotować, na co zwrócić uwagę. Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów Związku Miast Polskich oraz Fundacji Fundusz Współpracy - mówi Jarosław Komża, koordynator Projektu CWD Plus.

Szczegółowy program seminarium znajduje się w załączeniu.

Więcej