W Oświadczeniu z 13 października Prezesi ZMP i UMP zgłaszają postulaty dotyczące walki z pandemią oraz deklarują wolę daleko idącej współpracy z rządem zmierzającej do rozwiązania sytuacji kryzysowej.

OŚWIADCZENIE


13 października odbyło się spotkanie online Premiera RP z prezydentami miast. Mimo wielu naszych apeli i próśb doszło do niego dopiero po wielu miesiącach, w trakcie których miasta bardzo aktywnie wspo­magały działania rządu w walce z COVID-19, prowadząc własne działania oraz ponosząc wysokie koszty ekonomiczne i społeczne, związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii.

Z żalem stwierdzamy, że w dalszym ciągu nie jesteśmy przez rząd traktowani po partnersku, mimo że ra­zem tworzymy administrację publiczną. Nie mamy żadnych informacji co do planów wynikających z rzą­do­wej strategii walki z pandemią, o wielu decyzjach dowiadujemy się z konferencji prasowych. W ostatniej chwili przekazuje się nam zalecenia dla szkół, a nawet wprowadza podległość straży miejskich wojewodom.

Dziś również nie usłyszeliśmy żadnych konkretnych informacji – spotkanie w założeniu konsultacyjne nie miało nic wspólnego z konsultacjami. W dalszym ciągu nie wiemy, jakie są zamiary rządu wobec szkół (których prowadzenie jest zadaniem własnym JST). Nie przedstawiono nam do konsultacji żadnych innych propozycji rozwiązań, zamierzeń itp. Nie poznaliśmy nawet ogólnych danych na temat prognozowanego przebiegu pandemii. Bez tego nie możemy zaplanować działań dotyczących funkcjonowania szkół, komuni­kacji miejskiej, placówek kulturalnych czy sportowych.

Z naszej strony oczekujemy:

- zbudowania skutecznej sieci podmiotów leczniczych przygotowanych na zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane z walką z COVID 19;

- znaczącego zwiększenia skali przeprowadzanych testów na COVID 19, w tym m.in. dla personelu me­dycz­nego, mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pracowników szkół, przedszkoli i żłob­ków, funkcjonariuszy straży miejskiej i innych osób, których charakter pracy wiąże się z kontaktami z dużą liczbą osób;

- objęcia szczepieniami przeciwko grypie większych grupy pracowników, szczególnie tych, którzy mają lub mogą mieć kontakt z dużą liczbą osób, co podnosi ryzyko zakażenia COVID 19;

- zwiększenia skuteczności kwarantanny;

- odblokowania podstawowej opieki zdrowotnej, która jest dziś najsłabszym ogniwem systemu ochrony zdrowia (dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu jest utrudniona, a telepo­rada stała się jedyną formą kontaktu z lekarzem, choć w zamierzeniach resortu zdrowia miała być wyjątkiem);

- zmian w prowadzeniu placówek edukacyjnych, w tym uelastycznienia i zwiększenia uprawnień dyrek­to­rów, aby mogli oni skuteczniej reagować na konkretne sytuacje epidemiczne, zwłaszcza wobec star­szych uczniów, których objęcie nauką zdalną nie spowoduje dezorganizacji życia rodzinnego oraz dodatko­wych kosztów;

- stworzenia efektywnego systemu nauki zdalnej (który w przyszłości mógłyby również stać się częścią normalnego procesu nauczania), a także wprowadzenia korekt w podstawach programowych, których realizacja w obecnym kształcie, w warunkach pandemii nie jest możliwa.

Deklarujemy wolę daleko idącej współpracy z rządem w walce z COVID 19, bowiem samo­rządy terytorialne wielokrotnie dotąd wykazały się dużą odpowiedzialnością i skutecznością w rozwią­zywaniu sytuacji kryzysowych.

(-) Tadeusz Truskolaski 

Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

(-) Zygmunt Frankiewicz

Prezes Związku Miast Polskich

Warszawa, 13 października 2020 r.