Radni Wrocławia jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego lub pompy ciepła.

Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu poprzez promowanie podłączania budynków lub ich części do instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć nakładów poniesionych na zakup i podłączenie niskoemisyjnych źródeł energii do budynku lub jego części, które korzystają ze zwolnienia.

W nieruchomościach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) zwolnienie stanowi pomoc de minimis, w związku z czym zwolnienie nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro.

Założenia projektu uchwały są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji Gminy Wrocław na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050, określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumencie strategicznym przyjętym uchwałą nr XVIII/345/15 Rady Miejskiej Wrocławia z 26 listopada 2015 r.