Zarząd ZMP apeluje o wprowadzenie do szkół branżowych zawodu „technik transportu drogowego” oraz o włączenie do programów nauczania treści niezbędnych do uzyskania uprawnień kierowcy kat. C, C+E i D.

Dynamiczny rozwój branży transportowej w ostatnich latach odsłonił braki na rynku pracy. Przedsiębiorstwa transportowe potrzebują corocznie kilkudziesięciu tysięcy nowych kierowców. Tymczasem są ogromne problemy z pozyskiwaniem chętnych do pracy w tej branży. Doskwiera brak kierowców, którzy mogliby wykonywać zadania transportowe na określonym poziomie. Jak się szacuje, na polskim rynku brakuje od 50 do 100 tys. kierowców pojazdów kategorii C, C+E oraz D. W związku z tym deficytem przewoźnicy zatrudniają coraz więcej kierowców zza wschodniej granicy.

Obecni absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, a w przyszłości absolwenci szkół branżowych I stopnia w zawodzie mechanik-kierowca, nie mają możliwości zdobycia uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy ciężarówki czy autobusu, kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia, gdyż nie przewidują tego przepisy oświatowe i branżowe (ustawa o transporcie drogowym). W systemie oświaty, w szkole branżowej I stopnia można jedynie uzyskać kwalifikacje pozwalające zdobyć uprawnienia kategorii B.

Obowiązujące rozporządzenie MEN z 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje kształcenie technika transportu drogowego, ale tylko w szkole policealnej – dla absolwentów szkoły średniej (zarówno dla młodzieży i dla dorosłych - wyłącznie w formie stacjonarnej). To bardzo ogranicza możliwości zdobycia niezbędnych kwalifikacji zawodowych określonych przez przepisy branżowe dla zawodowych kierowców. Ponadto w aktualnym systemie oświaty, w żadnej szkole nie ma możliwości zakwalifikowania treści nauczania, jako spełnienia warunku realizacji kursu kwalifikacji wstępnej kierowcy zawodowego.

Przedsiębiorstwa transportowe stanowią w wielu miastach bardzo istotną część lokalnego potencjału gospodarczego. Utrzymanie i rozwój publicznego transportu zbiorowego to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoją dzisiaj polskie miasta.

Dlatego Zarząd Związku Miast Polskich - w podjętym stanowisku podczas posiedzenia w Żywcu - wnosi o rozważanie możliwości wprowadzenia zawodu technik transportu drogowego do szkoły branżowej II stopnia i umożliwienie uczniom odbycia w ramach zajęć szkolnych wszystkich szkoleń, a także obniżenie wieku dla kandydatów na kursy kwalifikacyjne oraz przyśpieszone kursy kwalifikacji wstępnej. Pozwoliłoby to na skrócenie ścieżki kształcenia przyszłych kierowców zawodowych i w pewnym stopniu rozwiązało problemy kadrowe firm przewozowych.

Apeluje do resortów infrastruktury oraz edukacji o pilne stworzenie w Polsce dwustopniowego systemu kształcenia kierowców, w którym szkoły branżowe I stopnia, kształciłby kierowców-mechaników do uzyskania uprawnień kategorii C, a szkoły branżowe II stopnia kształciły techników transportu drogowego z kategorią C+E oraz D.