W Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin – członków MOF-u oraz doradcy Związku Miast Polskich. MOF „Miasta Północy” uczestniczy bowiem w realizowanym m.in. przez ZMP projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”.

- Chcielibyśmy dzisiaj, poprzez aktywny udział wszystkich uczestników, wypracować najlepsze rozwiązania, z uwzględnieniem silnych stron i potrzeb naszych gmin. Podczas warsztatów poddamy analizie pomysły na sieciowanie projektu oraz wspólne elementy identyfikujące projekt, spojrzymy także na spójność przestrzenną i produktową projektu oraz powiązania funkcjonalne pomiędzy jego elementami - mówiła Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych Elżbieta Gralec.

MOF „Miasta Północy” tworzy 17 gmin z województwa świętokrzyskiego. W jego skład, oprócz Gminy Starachowice, wchodzą także: Bliżyn, Końskie, Skarżysko-Kościelne, Skarżysko-Kamienna, Stąporków, Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock, Suchedniów, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski, Waśniów.

Dla powyższego obszaru przygotowywany jest obecnie dokument mający na celu skomunikowanie gmin obszaru pod względem m.in. transportowym, przestrzennym, społecznym i turystycznym. Strategia ukierunkowana jest na dostępność całego obszaru dla turystów i mieszkańców.

Warsztaty, jakie odbyły się w dniu 14 września 2022 r. w sali „Olimpia”, poświęcone były koncepcji projektu szlaku turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny”, omówieniu stanu bieżącego przygotowań do jego realizacji i wprowadzeniu nowych rozwiązań.

Celem przedsięwzięcia jest wytyczenie szlaku przebiegającego przez północną część województwa - od Maleńca aż do Krzemionek, co pozwoli na stworzenie podstawy dla działań zmierzających do wygenerowania bardzo atrakcyjnej oferty turystyki kulturowej. Dzięki połączeniu poszczególnych obiektów poprzemysłowych, leżących w powiatach koneckim, skarżyskim, starachowickim i ostrowieckim, podkreślone zostanie znaczenie założeń produkcyjnych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.