Dzięki interwencji Związku Miast Polskich w kwestii projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, miasta będą mogły w dalszym ciągu budować linie tramwajowe w pasie drogowym.

Dzięki interwencji podjętej w ramach prac Zespołu ds. Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wykonanej przez Marka Wójcika, pełnomocnika Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, resort infrastruktury wycofał się z niekorzystnych dla JST zmian.  

Chodzi o przepisy tzw. specustawy kolejowej do lokalizowania linii tramwajowych poza pasem drogowym. Ministerstwo Infrastruktury procedowało nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (nr projektu UC40), zawierającym propozycje - zdaniem pełnomocnika ZMP - niekorzystnych dla klimatu, rozwoju miast i jakości życia mieszkańców zmian dotyczących budowy linii tramwajowych.

Związek Miast Polskich, w ramach swojej działalności statutowej zgłaszał potrzebę wprowadzenia ułatwień regulacyjnych usprawniający procesu inwestycyjny w zakresie infrastruktury transportu niskoemisyjnego.

W wyniku pozytywnie przez Związek ocenianych działań, podjętych przez Ministra Infrastruktury, Sejm RP przyjął ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 462) – przepisy wdrażające otoczenie prawne programu Kolej+. W ramach tego aktu prawnego wprowadzono możliwość stosowana przepisów Rozdziału 2b ustawy o transporcie kolejowym (tzw. specustawy kolejowej) do lokalizowania linii tramwajowych poza pasem drogowym. Zmiana ta pozwala na efektywne prowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z budową nowej infrastruktury tramwajowej bez konieczności budowy dodatkowo układów drogowych, co zapewnia możliwość racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oraz ogranicza zakres ingerencji w dotychczasowe zagospodarowanie i środowisko.

Zaproponowane w opiniowanym projekcie ustawy UC40 nowe brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie niweluje pozytywne efekty wejścia w życie przepisów wdrażające otoczenie prawne programu Kolej+, bowiem usuwa możliwość odpowiedniego stosowania przepisów tzw. specustawy kolejowej do lokalizowania linii tramwajowych poza pasem drogowym.

Przedstawiciel Związku przedłożył prośbę zmiany proponowanego brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym. Zaproponował, aby art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym (art. 1 pkt 1 lit. a projektu ustawy UC40) otrzymał następujące brzmienie:

„1) tramwajów i linii tramwajowych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 2b, które stosuje się odpowiednio do linii tramwajowych lokalizowanych poza pasem drogowym;”.

Wprowadzenie tego przepisu pozwoliło zachować pozytywne efekty wdrożenia w życie otoczenia regulacyjnego programu Kolej+, a co za tym sprawnie realizować projekty budowy nowych linii tramwajowych stanowiących w wielu polskich miastach podstawową sieć transportu publicznego.