Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrzyła 6 grudnia br. petycję w sprawie zmiany ustawy z 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie przepisów przejściowych.

Autor petycji wskazuje, że ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych posiada rozbudowane przepisy przejściowe, które generalnie tworzą logiczną całość - inwestycje będące w dnu wejścia w życie ustawy na etapie pozwolenia na budowę mogą zostać dokończone, elektrownie będące na etapie decyzji o warunkach zabudowy mają zostać zablokowane, a elektrownie będące na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają zostać zablokowane z uwago na brak przepisu przejściowego - oznacza to bowiem obowiązek stosowania nowych przepisów. Zdaniem wnoszącego petycję problem pojawia się w sytuacji, gdy ktoś uzyskał decyzję administracyjną w oparciu o stare przepisy, a dopiero teraz sąd administracyjny uchylił mu decyzję lub stwierdził jej nieważność. Dlatego zaproponowano nowy przepis (stosuje się dotychczasowe przepisy, o ile są korzystniejsze dla inwestora).

Po dyskusji Komisja uznała, że obowiązujące przepisy mogą budzić wątpliwości interpretacyjne, natomiast zaproponowany przepis jest zbyt daleko idący, a ewentualne podjęcie interwencji legislacyjnej wymaga z pewnością uzupełnienia i istotnych poprawek. Dlatego Komisja zwraca się do Prezesa RM o wskazanie skali sygnalizowanego problemu oraz o wskazanie, na jakich etapach są poszczególne postępowania, w których może dojść do ww. problemów.