Przedstawiciel ZMP zaprotestował w Sejmie przeciwko wprowadzanym do projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości poprawkom dotyczącym przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

15 maja podczas posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywano projekt rządowy ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, obecny na tym posiedzeniu, zaapelował o oddalenie projektu noweli, ze względu na to, że w trakcie pracy sejmowych komisji dorzucono kilkanaście poprawek dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Z opinii Biura Analiz Sejmowych wynika, że kwestia nowelizacji „wieczystego” wcale nie była przedmiotem ustawy.

Przedstawiciel ZMP zarzucił autorom poprawek (w załączeniu) brak konsultacji ze stroną samorządową, działanie prawa wstecz, łamanie Konstytucji RP, która gwarantuje samorządom ochronę ich majątku, a także sprzeczny z regulaminem Sejmu sposób przyjmowania przepisów. W swoim wystąpieniu prosił o odstąpienie od tych przepisów i wdrożenie ich z poszanowaniem Konstytucji. - Nikt nie konsultował tych przepisów z KWRiST. Istnieje procedura postępowania z takimi projektami. To haniebny sposób procedowania projektu – tak się nie powinno robić w polskim parlamencie - mówił M. Wójcik. W imieniu strony samorządowej zobowiązał się do procedowania i współpracy z resortem w sposób, który umożliwi szybkie wprowadzenie zmian, ale w drodze konsultacji. - Od początku wprowadzania w życie tej ustawy (red. dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów… w prawo własności), mówiliśmy, że pośpiech nie jest dobry w przypadku tworzenia prawa. Mamy kolejną zmianę tej regulacji. Tego można byłoby uniknąć, gdyby od początku było to procedowanie racjonalnie – dodał reprezentant ZMP.

Ta kolejna już nowelizacja tej ustawy wprowadza m.in. zmiany zasad dotyczących przekształcania, które spowodują, że będzie więcej nieruchomości podlegających przekształceniu niż do tej pory, a także przepisy, które narzucają JST bonifikaty. To atak na majątek JST i kolejne obciążenie dla ich budżetów. Art. 9a wprowadza obligatoryjną bonifikatę od opłaty jednorazowej w wysokości 99% dla osób wskazanych w tym przepisie. Powoduje to znaczne ograniczenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego i będzie wymagało od organu dodatkowej analizy w zakresie potwierdzenia spełnienia przesłanek do udzielenia bonifikaty. Przełoży się to na wzrost kosztów zatrudnienia w JST, przy ograniczeniu dochodów z opłat.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę art. 7 ust. 8 ustawy, który wprowadza 14 dniowy termin od dnia zgłoszenia wniosku na przekazanie przez organ informacji wnioskodawcy o wysokości opłaty jednorazowej, nie jest możliwe dokonanie takiej weryfikacji we wskazanym terminie. Duże wątpliwości interpretacyjne budzi przesłanka udzielania bonifikaty w powiązaniu z kryterium pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Podobno na konieczność regulacji dotyczących przekształcenia wieczystego we własność wskazywały niektóre miasta, tłumaczą się pomysłodawcy poprawek. Sejmowe Biuro Legislacyjne wskazało na kilkadziesiąt koniecznych korekt w poprawkach. Mimo źle przygotowanych przepisów Komisje przyjęły zaproponowane zmiany.