Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym
Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP rekomenduje miastom skorzystanie z bezpłatnego pilotażowego programu profilaktycznego dla szkół w ramach projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.
foto_z_fb.jpg
- W związku z narastającym kryzysem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ogromnymi brakami w systemie ochrony zdrowia psychicznego młodych osób, zasadne jest zaproponowanie pracownikom szkół, rodzicom i młodzieży rozwiązań, które będą wspierać działania zapobiegające zachowaniom ryzykownym i wspierać poprawę ich dobrostanu psychicznego 

– mówi przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP, wiceprezydentka Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim. I wraz z członkami Komisji zachęca szkoły z miast zrzeszonych w ZMP do udziału w bezpłatnym, pilotażowym Programie Profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW". Został on stworzony przez Fundację Martyny Wojciechowskiej UNAWEZA i zaprezentowany przez nią na spotkaniu Komisji 18 września br.Aby szkoła mogła wziąć udział w projekcie, konieczne jest jej zarejestrowanie.

ZAPISY SZKÓŁ SĄ MOŻLIWE DO 22 WRZEŚNIA 2023 R.

PROGRAM JEST OGÓLNODOSTĘPNY I BEZPŁATNY

Poniżej znajdują się informacje na temat projektu, do wykorzystania w kontaktach ze szkołami.


Program profilaktyczny: „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

Program profilaktyczny: „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych podejmowanych według określonego scenariusza, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich środowisku.

Charakter i rozmiary zjawiska

Projekt MŁODE GŁOWY jest reakcją na dynamiczny wzrost zachowań samobójczych w Polsce (według danych Policji w 2022 r. odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi, o 140 proc. więcej niż w 2020 r.). W badaniu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA udział wzięło 184 000 uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Badanie zostało przeprowadzone w szkołach przez Fundację Dbam o Mój Z@asięg w ramach programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo i trwało od 25 października 2022 r. do 10 marca 2023 r. Każda placówka, która wzięła udział w badaniu, otrzymała anonimowy raport z wynikami badań dla swojej społeczności szkolnej. Wyniki badania dzieci i młodzieży w ramach projektu MŁODE GŁOWY pozwalają lepiej zrozumieć źródła problemów naszych dzieci.

Problem

Obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłania się z pozyskanych wyników, to obraz przepełniony samotnością̨, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Roboczo autorzy raportu nazwali ten stan „triadą kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży”, która przyczynia się między innymi do dramatycznego wzrostu myśli samobójczych wśród młodych ludzi, zachowań samobójczych i podejmowanych zamachów samobójczych. W dużym uproszczeniu dzieci w kryzysie psychicznym to dzieci przekonane o tym, że nic nie znaczą, niczego nie potrafią i dla nikogo nie są ważne. Obraz ten dopełnia niski poziom zaufania społecznego młodych, brak wiary w skuteczność profesjonalnej pomocy czy wsparcia społecznego i skala doświadczanej przemocy rówieśniczej, domowej oraz doświadczania hejtu. Bez wątpienia ważnym obszarem wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostają rodzice i to o rozwój ich kompetencji wychowawczo — opiekuńczych należy zadbać. Gdy są bowiem niewystarczające, mogą stanowić istotny czynnik ryzyka dla rozwoju kryzysu psychicznego. Stąd właśnie wsparcie rodziców jest fundamentalnym zadaniem proponowanego programu profilaktycznego.

Bezpośredni odbiorcy programu to uczniowie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej

Pośredni odbiorcy: rodzice, nauczyciele

Kryteria kwalifikacyjne: zgoda rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym

Kryteria wykluczające: brak zgody rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym, wskazania lekarza bądź psychologa sugerujące czynniki wykluczające

Cel ogólny programu:

Wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej

 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Cele szczegółowe:
 • Rozpoznawanie własnych zasobów
 • Nauka radzenia sobie ze stresem
 • Nauka sięgania o pomoc
 • Nauka rozwiązywania konfliktów
 • Nauka asertywności
 • Nauka radzenia sobie z lękiem
 • Nauka pierwszej pomocy psychologicznej
 • Nauka wspierania innych

Czas i termin

8 lekcji w roku szkolnym przez 8 miesięcy (po 4 lekcje w semestrze, pierwsze lekcje w październiku 2023 r.)

4 grupy:

klasy 1-3, 4-6, 7-8 szkoły podstawowe
oraz 1-4 szkoły ponadpodstawowe

Tematy lekcji w pierwszym semestrze:

 • Poczuj. O emocjach
 • Nazwij. O potrzebach
 • Sprawdź, jakie to dla Ciebie jest. O granicach
 • Zakomunikuj. Powiedz komuś

Działania

Psychoedukacja. Realizacja programu jest wpleciona w codzienną pracę nauczyciela podczas lekcji wychowawczej, wycieczek lub przerw szkolnych.

Warunek przystąpienia szkoły do programu

Obecność Lidera Projektu, do którego zadań należy koordynacja przygotowania pozostałych nauczycieli do przeprowadzenia lekcji psychoedukacyjnych. Liderzy będą wpierani przez Koordynatorów wyznaczonych dla każdego województwa (kontakt: (województwo)@mlodeglowy.pl np. lodzkie@mlodeglowy.pl)

Realizatorzy programu: to pedagodzy, którzy ukończyli warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć z dziećmi: warsztat obejmuje 4 webinary w semestrze, prowadzone online przez twórców projektu MŁODE GŁOWY.

Ważne informacje dotyczące zgłoszenia szkoły:

 • Zgłoszenie szkoły jest możliwe na stronie MLODEGLOWY.PL pod linkiem: Zapisz szkołę do programu profilaktycznego - Młode głowy Młode głowy (mlodeglowy.pl)
 • Należy wypełnić formularz i dane kontaktowe.
 • Szkołę może zarejestrować do programu dyrektor lub nauczyciel/psycholog szkolny/pedagog za zgodą dyrektora.
 • Po rejestracji otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie zgłoszenia do programu.
 • Materiały edukacyjne i profilaktyczne będą przekazywane placówkom drogą mailową.
 • Pilotażowy program profilaktyczny jest całkowicie bezpłatny, a szkoły i rodzice nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY