Ponad 140 przedstawicieli miast wzięło udział 9 i 10 września w konferencji inaugurującej projekt OECD „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”.

Konferencja była zorganizowana dla 213 miast, które złożyły zarysy projektów do Programu „Rozwój lokalny” o budżecie ponad 117 mln euro. Obecnie wnioski te są poddawane w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ocenie formalnej. Po kolejnym etapie oceny merytorycznej, za którą również odpowiada wyłącznie Ministerstwo, Program wkroczy w fazę doradztwa dla wyłonionej grupy 50 miast, nakierowanej na wsparcie w przygotowaniu programów rozwoju oraz wsparcie rozwoju instytucjonalnego (więcej szczegółów na temat stanu realizacji Programu w prezentacji Macieja Aulaka, dyr. Dep. Programów Pomocowych MIiR - w załączniku). To zadanie właśnie będzie przedmiotem projektu predefiniowanego realizowanego przez Związek Miast Polskich we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

Ważną częścią tego projektu jest komponent „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, którego koordynatorem jest OECD. Celem tej części projektu jest przegląd jakości zarządzania i potencjału instytucjonalnego w polskich samorządach. W jego ramach zostanie opracowany raport na temat stanu zarządzania w samorządach lokalnych (październik 2020) oraz narzędzie on-line samooceny stanu rozwoju instytucjonalnego JST do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych (marzec 2020). Raport będzie zawierać analizę lokalnych polityk i praktyk w kluczowych obszarach tematycznych Dobrego zarządzania (Good Governance) w sektorze publicznym. 

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przez przedstawicieli OECD założeń i trybu pracy nad wyżej wspomnianymi produktami. Omówiona została metoda pracy, ze szczególnym podkreśleniem roli i zawartości kwestionariusza, który zostanie skierowany jesienią br. do wypełnienia do reprezentatywnej grupy JST (gmin i powiatów) w Polsce. 

Kwestionariusz ten umożliwi zespołowi OECD po pierwsze zgromadzenie szczegółowych informacji i danych podstawowych na temat stanu zarządzania publicznego i rozwoju terytorialnego w wybranych polskich miastach i gminach dla każdego z 9 obszarów tematycznych. Po drugie – pozwoli na zebranie informacji niezbędnych do przygotowania porad dla ZMP i polskich miast, które umożliwią zaprojektowanie i przeprowadzenie samooceny  mocnych i słabych stron zarządzania w samorządzie lokalnym, aby praktycznie móc wdrażać zasady Dobrego zarządzania.

Jak zauważyła podczas konferencji OECD w Warszawie, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w MIiR, mimo że nie uda się pomóc wszystkim małym i średnim miastom, borykającym się z problemami rozwojowymi, gdyż pomoc grantową w Programie „Rozwój lokalny” otrzyma tylko jak się szacuje około 15 miast (dokładna liczba zależy od budżetów zgłoszonych projektów), to: „chcemy potraktować to działanie jako pewnego rodzaju pilotaż, jako modelowe rozwiązania, które dadzą nam bodziec do tego, co robić w innych podobnych miastach, aby mieszkańcom żyło się lepiej, abyśmy mogli mówić przede wszystkim o poprawie jakości życia, ale również o rozwoju tych miast pod kątem gospodarczym”. 

Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, zwracał uwagę, że celem, który przyświeca ZMP przy realizacji tego projektu, jest wdrożenie w miastach zintegrowanego podejścia do rozwoju lokalnego, opartego na partnerstwie i współpracy z sektorem społecznym, gospodarczym, z sąsiadującymi JST i instytucjami administracji rządowej. O filozofii pracy Programu i projektu predefiniowanego mówił Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura ZMP: - Projekt predefiniowany wspiera komponent grantowy Programu „Rozwój lokalny” realizowanego przez MIiR ze środków EOG. Program skierowany jest na rozwiązywanie rzeczywistych problemów rozwojowych w naszych miastach, które są często przez nie niezawinione  (np. problemy strukturalne). Jako ZMP pomagamy miastom w przygotowaniu aplikacji grantowych i w ich skutecznej realizacji. Chcemy wypracować na tej podstawie model zintegrowanego, terytorialnego zarządzania rozwojem lokalnym. Punktem wyjścia ma być zrobienie bardzo dokładnej diagnozy i sformułowanie nowej ścieżki rozwoju. Efektem natomiast - przygotowanie zintegrowanego planu rozwoju lokalnego.

Przedstawiciele OECD, m.in. Martin ForstAdam Ostry (kierownik projektu) z Dyrekcji ds. Zarządzania Publicznego OECD podkreślali, że w Polsce istnieje potrzeba większej spójności i koordynacji działań między szczeblami: lokalnym, regionalnym i centralnym. Konieczne jest też m.in. wzmocnienie zasobów ludzkich oraz tworzenie strategii w oparciu o dane czy łączenie jej z budżetem. Joaquim Oliveira Martins, zastępca dyrektora Centrum Przedsiębiorczości, MŚP, Regionów i Miast OECD, stwierdził, że w małych i średnich miastach można osiągnąć wiele z tych rzeczy, które wydają się być zarezerwowane tylko dla dużych miast, a także, że widzą w nich - jako organizacja - ogromny potencjał. 

Komponent OECD przyczyni się do podtrzymania dialogu na temat reform oraz sposobu, w jaki konkretne zmiany mogą przyczynić się do zaspokajania potrzeb obywateli, dostarczając dane i analizy porównawcze dotyczące zarządzania w sektorze publicznym, stosowanych rozwiązań instytucjonalnych, budżetowych, finansowych oraz praktyk tworzenia polityk w wybranych miastach.

W załączeniu prezentacje MIiR, OECD i ZMP.

Film z wydarzenia

Więcej na temat konferencji OECD we wrześniowym numerze „Samorządu Miejskiego”.