Jednym z trzech merytorycznych partnerów Związku Miast Polskich w realizacji projektu predefiniowanego jest OECD. Przygotuje m.in. raport na temat stanu zarządzania w samorządach lokalnych w Polsce.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to jedna z wiodących organizacji pomocy doradczej na świecie. Skupia 36 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Jej celem jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Polska jest członkiem OECD od 1996 r.

Ponieważ temat rozwoju potencjału instytucjonalnego w miastach i gminach silnie wiąże się z wewnętrznymi mechanizmem zarządzania, Związek Miast Polskich zaprosił OECD do współpracy przy projekcie predefiniowanym. Organizacja ta będzie koordynatorem komponentu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”. W jego ramach zostanie opracowany raport na temat stanu zarządzania w samorządach lokalnych oraz narzędzie do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych.

W stronę Dobrego Zarządzania

Raport będzie przeglądem stanu zarządzania w samorządach lokalnych w Polsce, pod kątem potencjału instytucjonalnego różnych kategorii JST do sprostania wyzwaniom rozwojowym, jakie stoją przed samorządem terytorialnym w nadchodzących latach. Opracowanie będzie zawierać analizę lokalnych polityk i praktyk w kluczowych obszarach tematycznych Dobrego zarządzania (Good Governance) w sektorze publicznym. Raport będzie koncentrował się na JST, ale obejmie też ocenę współpracy między jednostkami samorządu lokalnego i regionalnego oraz zarządzania na pozostałych poziomach władzy publicznej. Obejmie 9 aspektów takich jak:

  • diagnoza - analiza trendów gospodarczych, społecznych i demograficznych w gminach, miastach i regionach, ich wpływu na dobrobyt i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu;
  • koordynacja działań pomiędzy sektorami w ramach administracji samorządowej w celu wdrażania zintegrowanego planowania strategicznego i poprawy jakości realizowanych usług;
  • planowanie strategiczne na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w miastach i gminach;
  • wykorzystanie dowodów i wyników przy podejmowaniu decyzji strategicznych w polskich miastach i gminach;
  • integracja planowania strategicznego i finansowego: proces przygotowania i realizacji budżetu w miastach i gminach;
  • wzmocnienie wielopoziomowego zarządzania i zdolności do realizacji procesów inwestycyjnych poprzez bardziej skuteczną koordynację na różnych szczeblach administracji publicznej;
  • strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi w polskich miastach/gminach;
  • realizacja polityki „Open Government” i tworzenie ram do zwiększenia odpowiedzialności władz samorządowych wobec obywateli;
  • zmniejszenie obciążenia administracyjnego i praktyk biurokratycznych w funkcjonowaniu administracji samorządowej w celu poprawy efektywności zarządzania, włączając w to problematykę stosowania zasad zamówień publicznych.

W trakcie prac w tym komponencie OECD zastosuje metodę „peer-groups” (przeglądu przez praktyków samorządowych innych krajów). W tym celu będzie się opierać nie tylko na międzynarodowych sieciach ekspertów i praktyków, skupionych w OECD, oraz na danych z porównawczych baz, ale też doświadczeniach praktyków z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych. Dodatkowo OECD wybierze grupę polskich praktyków.

Narzędzie do samooceny

Narzędzie do autodiagnozy efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych umożliwi wszystkim jednostkom samorządu lokalnego prowadzenie samooceny swojego potencjału instytucjonalnego. Dodatkowo narzędzie ma pomóc w opracowaniu Planów Rozwoju Instytucjonalnego miast uczestniczących w II etapie naboru projektów do Programu „Rozwój lokalny”. Zespół OECD przeszkoli personel projektu predefiniowanego, aby mogli skutecznie wspierać i doradzać miastom w procesie budowania swojego potencjału.
Komponent OECD w projekcie predefiniowanym przyczyni się ponadto do podtrzymania dialogu na temat reform oraz sposobu, w jaki konkretne zmiany mogą przyczynić się do zaspokajania potrzeb obywateli, dostarczając dane i analizy porównawcze dotyczące zarządzania w sektorze publicznym, stosowanych rozwiązań instytucjonalnych, budżetowych, finansowych oraz praktyk dotyczących tworzenia polityk w wybranych miastach.