Dokumenty

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw
08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich pozytywnie opiniuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy podkreśla kulturotwórczy i wspólnototwórczy walor języka oraz jego wpływ na budowanie tożsamości lokalnej. Dobrze rozwinięte, demokratyczne państwo powinno pozwolić kształtować się i rozwijać wszelkim tożsamościom i światopoglądom, również tym skupionym na języku i kulturze.
2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia MI zmieniającego roz. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzoru licencji
08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, jednak wskazuje, że wprowadzenie regulacji zobowiązującej do tego, aby w terminie 30 dni od ogłoszenia rozporządzenia nowe druki zostały wytworzone, wprowadzone do obrotu oraz nabyte przez organy licencyjne, wydaje się nie do zrealizowania. Proponuje się wprowadzenie zapisu umożliwiającego stosowanie formularzy zezwoleń i licencji obecnie obowiązujących wzorów przez okres dłuższy niż 30 dni.
2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu
08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP negatywnie opiniuje projekt tej ustawy, W opinii naszej organizacji projekt ten wymaga wielu korekt merytorycznych i redakcyjnych, a jego treść nie jest spójna z uzasadnieniem. Nieprzejrzyste przepisy zawarte w projekcie ustawy spowodować mogłyby ogromne problemy z ich implementacją do porządku prawnego. Wsparcie powinno być komplementarne w stosunku do innych rozwiązań z zakresu polityki społecznej.
2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W opinii ZMP całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w stosowaniu wsparcia publicznego dla inwestorów w Polsce, spowoduje jeszcze większe zróżnicowanie w rozwoju naszego kraju i poszczególnych województw oraz spotęguje trudności peryferyjnie usytuowanych średnich miast. Uczynienie ze spółek zarządzających SSE instrumentu wsparcia nowych inwestycji na sztucznie określonych obszarach kraju, powinno być poprzedzone umorzeniem udziałów i akcji miast, które 20 lat temu tworzyły te spółki.
2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie proponowanych zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych
19.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W stanowisku Zarząd Związku ze zrozumieniem przyjmuje pakiet propozycji zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Proponuje jednak przesunięcie w czasie poszerzenia katalogu instrumentów dłużnych o niestandardowe instrumenty finansowania co najmniej do zakończenia obecnej perspektywy finansowej UE.

Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (senacki)

opiniowanie od 22.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, druk 801)

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, druk 802)

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje