Dokumenty

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
11.03.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich uważa, że zaproponowane regulacje stanowią krok w stronę docelowego rozwiązania problemu bezdomności zwierząt na poziomie gminy i zwracają uwagę na jakość ochrony zwierząt w naszym kraju. Należy jednak zauważyć, że projekt pozbawiony jest pierwotnie zapowiadanych zapisów o zakazie organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt, z czym większość gmin się utożsamia.
Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ZMP „1 maja –15 lat Polski w UE”
07.03.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Deklarację podjęli delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZMP w Poznaniu, 5 marca 2019 roku. Można w niej przeczytać: Dzięki członkostwu w Unii (...) nasze Małe Ojczyzny, rolnicy, studenci, naukowcy, mali przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie stwarza europejska solidarność. Dlatego 1 maja będziemy radośnie świętować 15 rocznicę powrotu do wolnej Europy, a 26 maja weźmiemy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego (...)".
Tezy programu działania ZMP w VIII kadencji
07.03.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Tezy obejmują priorytety legislacyjne, takie jak przywrócenie zasady rekompensowania powodowanych zmianami ustawowymi ubytków w dochodach własnych, a także działania wzmacniające środowisko samorządowe i broniące dorobek polskiej decentralizacji oraz zmiany ustrojowe - np. zniesienie zakazu łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatora, czy przywrócenie samodzielności JST w zakresie zadań własnych.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w VII kadencji (2015 - 2018)
04.03.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Wyciąg ze sprawozdań rocznych, składanych zgodnie z § 18 Statutu.
Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie zmiany Statutu Związku Miast Polskich
21.02.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Miast Polskich

Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt stanowiska lub uchwały ZMP

więcej

Petycje