Dokumenty

2018-03-01 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie wprowadzenia do szkół branżowych nauczania zawodu „technik transportu drogowego”
13.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP wnosi o rozważanie możliwości wprowadzenia zawodu technik transportu drogowego do szkoły branżowej II stopnia i umożliwienie uczniom odbycia w ramach zajęć szkolnych wszystkich szkoleń, a także obniżenie wieku dla kandydatów na kursy kwalifikacyjne oraz przyśpieszone kursy kwalifikacji wstępnej. Apeluje też do resortów infrastruktury oraz edukacji o pilne stworzenie dwustopniowego systemu kształcenia kierowców.
Opinia ZMP w sprawie Rady Dialogu Społecznego
07.03.2018 | inne stanowiska i opinie
Zarząd Związku popiera zaproponowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmiany obejmujące m.in. zwiększenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony pracowników i pracodawców, a także wzmocnienie organizacyjne Rady. Jednocześnie Zarząd Związku wnosi o zmianę art. 24 ustawy, polegającą na włączeniu stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego do podmiotów wymienionych w tym przepisie, by mogły one stać się pełnoprawnymi członkami Rady Dialogu Społecznego.
Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Żywcu - Regulamin obrad
06.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Żywcu - Sprawozdania
06.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Żywcu - Bilans
06.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP

Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

opiniowanie od 06.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 05.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk 2194).

opiniowanie od 05.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie własności lokali.

opiniowanie od 05.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

opiniowanie od 05.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje