Dokumenty

Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023

21.10.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety zostały przyjęte przez Zarząd ZMP 18 października w Warszawie.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

25.09.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedłożony projekt wprowadza niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa zasady uprzywilejowania jednej grupy podmiotów – przedsiębiorstw górniczych w stosunku do mieszkańców i innych przedsiębiorców.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów

02.09.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
W związku z pogarszającą się sytuacją finansową jednostek samorządu terytorialnego Zarząd Związku Miast Polskich domaga się podjęcia przez Rząd RP pilnych działań zmierzających do zapewnienia rekompensaty utraconych dochodów oraz źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków budżetów naszych gmin, miast, powiatów i regionów.

Raport na temat stanu finansów JST - 30 sierpnia 2019 roku

02.09.2019 | inne
Przedstawiamy najnowszy raport na temat finansów samorządów, który został opracowany dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przez Andrzeja Porawskiego i Jana Macieja Czajkowskiego na posiedzenie w dniu 17 lipca 2019 r, a następnie uzupełniony po debacie na posiedzeniach KWRiST i zespołu. Obraz, jaki wyłania się z pobieżnej analizy dostępnych danych, nie jest optymistyczny.

Stan finansów JST - raport Strony Samorządowej na posiedzeniu KWRiST (Z. Frankiewicz)

08.08.2019 | inne

Pismo ZMP do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podziału subwencji oświatowej

08.08.2019 | inne

Sytuacja finansów JST - wybrane wskaźniki (Andrzej Porawski, Jan M. Czajkowski)

08.08.2019 | inne

2019-07-11 - Stanowisko ZMP w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

17.07.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku nie wnosi uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia, jednak zaznacza, że projekt nie zawiera trzech zmian, które powinny się w nim znaleźć w wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków (w uzasadnieniu projektu są one zamieszczone wśród rekomendowanych do negatywnego rozpatrzenia).

Stan finansów JST - raport

17.07.2019 | inne
Przedstawione w tym z konieczności skrótowym raporcie dane pochodzą przede wszystkim z baz danych Ministerstwa Finansów, dotyczących wykonania budżetów JST w latach 2006-2018, a także z aktualnej bazy pochodzących z wieloletnich prognoz finansowych JST. Dodatkowo posłużono się danymi Eurostatu, GUS-u (dotyczącymi zatrudnienia w administracji publicznej) oraz dostępnych analiz rynkowych, a także przygotowanym na zlecenie MIiR raportem nt. potrzeb inwestycyjnych części sektora samorządowego.

2019-07-05 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

05.07.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP ponownie apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie rzetelnej debaty nad całościową reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, uwzględniającą konieczność implementacji zmienionych unijnych dyrektyw odpadowych, której rezultatem powinno być wypracowanie całkowicie nowych, kompleksowych rozwiązań prawnych.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 30 sierpnia 2019 roku

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Październik 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ZMP
3
październik 2019

4
październik 2019

13
październik 2019

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej