Dokumenty z kategorii 'stanowiska i uchwały ZMP'

Uchwała Zarządu ZMP - 2020 Rok Samorządu Terytorialnego

19.11.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich obradujący w Kielcach (15.11.2019 r.), biorąc pod uwagę znaczenie odrodzenia 30 lat temu samorządu terytorialnego dla odbudowy demokratycznego państwa, a także wielki wkład gmin, powiatów i województw samorządowych w późniejszy rozwój Polski, uznał rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023

21.10.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety zostały przyjęte przez Zarząd ZMP 18 października w Warszawie.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

25.09.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedłożony projekt wprowadza niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa zasady uprzywilejowania jednej grupy podmiotów – przedsiębiorstw górniczych w stosunku do mieszkańców i innych przedsiębiorców.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów

02.09.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
W związku z pogarszającą się sytuacją finansową jednostek samorządu terytorialnego Zarząd Związku Miast Polskich domaga się podjęcia przez Rząd RP pilnych działań zmierzających do zapewnienia rekompensaty utraconych dochodów oraz źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków budżetów naszych gmin, miast, powiatów i regionów.

2019-07-11 - Stanowisko ZMP w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

17.07.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku nie wnosi uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia, jednak zaznacza, że projekt nie zawiera trzech zmian, które powinny się w nim znaleźć w wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków (w uzasadnieniu projektu są one zamieszczone wśród rekomendowanych do negatywnego rozpatrzenia).

2019-07-05 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

05.07.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP ponownie apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie rzetelnej debaty nad całościową reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, uwzględniającą konieczność implementacji zmienionych unijnych dyrektyw odpadowych, której rezultatem powinno być wypracowanie całkowicie nowych, kompleksowych rozwiązań prawnych.

Monitor Rozwoju Lokalnego – instrukcja

01.07.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich przygotował w ramach Systemu Analiz Samorządowych Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL). Jest to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym co dzieje się w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą.

Statut Związku Miast Polskich

11.06.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
przyjęty 19 stycznia 1991 roku przez Kongres Restytucyjny w Poznaniu ze zmianami wprowadzonymi przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w Warszawie 18 kwietnia 1991 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Golubiu-Dobrzyniu 17 stycznia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Baranowie Sandomierskim 5 lutego 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Pile 11 października 1996 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Lublinie 21 października 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne w Łodzi 25

2019-05-10 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

21.05.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich negatywnie opiniuje zastąpienie rozdziału „Polityka miejska” rozdziałem „Polityka publiczna” (pkt 38 w art. 1) i skutek, jaki ta zmiana ze sobą niesie, a także zgłasza istotne uwagi do projektu ustawy w zakresie dotyczącym pozostałych zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ponadto negatywnie opiniuje zawarte w art. 2 zmiany w ustrojowej ustawie o samorządzie gminnym.

2019-03-25 - Stanowisko ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

25.03.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich negatywnie opiniuje projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustawach. Propozycje zawarte w tym projekcie, kolejny raz przenoszą na samorządy terytorialne odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu edukacji bez zagwarantowania odpowiednich, a bardzo często jakichkolwiek, środków finansowych na realizację nowych zadań. Stało się to niestety niechlubną tradycją, łamiącą konstytucyjnie zdefiniowane normy prawne.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Uchwała Zarządu ZMP - 2020 Rok Samorządu Terytorialnego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej