Dokumenty z kategorii 'stanowiska i uchwały ZMP'

Subwencja oświatowa 2020 - wniosek ZMP do Senatu RP

21.02.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich wnosi o dokonanie zmiany w budżecie Państwa na rok 2020 w zakresie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, poprzez jej zwiększenie o kwotę 4 mld 605 mln zł.

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17.02.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich ponownie apeluje o podjęcie pilnych działań – zarówno systemowych, jak i doraźnych – pozwalających jak najszybciej obniżyć koszty funkcjonowania gminnych systemów odpadowych, a przez to obniżyć stawki opłat dla mieszkańców. Związek apeluje również o pilne zakończenie prac nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta, umożliwiającej pokrycie części kosztów systemu przez inne podmioty.

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru

17.02.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi działaniami organów ścigania wobec burmistrzów Niepołomic i Obornik i domaga się niezwłocznego wyjaśnienia powyższych spraw. W stanowisku podkreślono, że zarzuty stawiane burmistrzom muszą być udokumentowane niezbitymi dowodami, a nie domniemaniami, oraz sprawy karne winny być prowadzone bez zwłoki.

Stanowisko strony samorządowej w sprawie zamierzeń Ministerstwa Klimatu dot. wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta

11.02.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zaprezentowana przez Ministerstwo Klimatu koncepcja organizacyjna i finansowa wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) charakteryzuje się nadal znacznym poziomem ogólności. Koncepcja ROP opisuje właściwie tylko przepływy środków z opłat nazwanych skrótowo P1 i P2 pomiędzy licznymi instytucjami. Strona samorządowa KWRiST uważa, że przedstawiona koncepcja zaburzy możliwości realizacji obecnego układu kompetencji i obowiązków głównych grup interesariuszy.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dotyczących finansowania oświaty

18.01.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Interpretacja przyjęta przez podmioty zgłaszające obecne roszczenia za okresy sprzed zmiany przepisów w 2017 r., uznawana przez niektóre sądy, powoduje, że podmioty te otrzymują środki publiczne na wydatki, których nie udokumentowały. Uważamy, że interpretacja ignorująca wykładnię celowościową wydatków publicznych, jest niesprawiedliwa społecznie, ponieważ pozbawia społeczności lokalne środków, które - zgodnie z prawem - powinny być wykorzystane do zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb.

Uchwała Zarządu ZMP - 2020 Rok Samorządu Terytorialnego

19.11.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich obradujący w Kielcach (15.11.2019 r.), biorąc pod uwagę znaczenie odrodzenia 30 lat temu samorządu terytorialnego dla odbudowy demokratycznego państwa, a także wielki wkład gmin, powiatów i województw samorządowych w późniejszy rozwój Polski, uznał rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023

21.10.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety zostały przyjęte przez Zarząd ZMP 18 października w Warszawie.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

25.09.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedłożony projekt wprowadza niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa zasady uprzywilejowania jednej grupy podmiotów – przedsiębiorstw górniczych w stosunku do mieszkańców i innych przedsiębiorców.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów

02.09.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
W związku z pogarszającą się sytuacją finansową jednostek samorządu terytorialnego Zarząd Związku Miast Polskich domaga się podjęcia przez Rząd RP pilnych działań zmierzających do zapewnienia rekompensaty utraconych dochodów oraz źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków budżetów naszych gmin, miast, powiatów i regionów.

2019-07-11 - Stanowisko ZMP w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

17.07.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku nie wnosi uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia, jednak zaznacza, że projekt nie zawiera trzech zmian, które powinny się w nim znaleźć w wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków (w uzasadnieniu projektu są one zamieszczone wśród rekomendowanych do negatywnego rozpatrzenia).

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Subwencja oświatowa 2020 - wniosek ZMP do Senatu RP
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 21 lutego 2020 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej