Dokumenty z kategorii 'opinie prawne'

Opinia prawna w przedmiocie roszczeń o zapłatę z tytułu dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej przedszkoli niepublicznych

20.01.2020 | opinie prawne

Opinia prawna w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

14.06.2018 | opinie prawne

Schematy postępowania w związku z wydaniem nowego rozporzadzenia płacowego.

14.06.2018 | opinie prawne

Opinia prawna - ocena zgodności z Konstytucją RP oraz EKSL koncepcji ograniczenia maksymalnej liczby kadencji pełnionych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów

28.11.2017 | opinie prawne
Wprowadzenie ograniczenia maksymalnej ilości kadencji pełnionych przez osoby sprawujące urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta należy postrzegać nie tylko jako ograniczenie biernego prawa wyborczego, ale również jako ograniczenie czynnego prawa wyborczego, a tym samym jako ograniczenie samodzielności wspólnot lokalnych.

Opinia prawna z 14.02.2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej ewentualnej likwidacji tzw. gmin obwarzankowych

06.03.2017 | opinie prawne
Przedmiotem Opinii jest analiza zgodności ewentualnej likwidacji tzw. "gmin obwarzankowych", poprzez ich połączenie z sąsiednimi gminami miejskimi, z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz ustaw.

Opinia prawna z 09.08.2016 r. w sprawie trybu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości w kontekście tzw. zamówień "in-house".

09.08.2016 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest wskazanie trybu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w kontekście tzw. zamówień "in-house" uregulowanych przepisami ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia prawna z 02.08.2016 r. dotycząca konstytucyjności likwidacji tzw. gmin obwarzankowych.

02.08.2016 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest analiza zgodności z przepisarm Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz ustaw ewentualnej likwidacji tzw. "gmin obwarzankowych" poprzez ich połączenie z sąsiednimi gminami miejskimi.

Opinia prawna z 19.01.2016 r. w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

19.01.2016 | opinie prawne
Opinia obejmuje analizę zasad tworzenia i stosowania przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustalenia w drodze mpzp przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek realizacji obowiązków wynikających z aktów lub decyzji wydanych przez organy inne niż organy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Opinia prawna z 30.12.2015 r. w przedmiocie analizy prawnych uwarunkowań nieodpłatnego przekazania gminom nieruchomości, w tym terenów poprzemysłowych i innych wymagających rewitalizacji.

30.12.2015 | opinie prawne
Opinia prawna w przedmiocie: I. analizy prawnych uwarunkowań nieodpłatnego przekazywania gminom nieruchomości, w tym terenów poprzemysłowych i innych wymagających rewitalizacji: l. stanowiących własność Skarbu Państwa, 2. pozostających w użytkowaniu wieczystym przez spółki Skarbu Państwa, 3. stanowiących własność spółek Skarbu Państwa, 4. pozostających w zarządzie agencji Skarbu Państwa które wykorzystywane lub przeznaczone mogą być na realizację zadań własnych gmin.

Opinia prawna z 30.11.2015 r. w przedmiocie zmiany statutu ZMP.

30.11.2015 | opinie prawne
Analiza możliwości dokonania zmiany statutu ZMP w kontekście postanowień ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Przeprowadzona w Opinii analiza prawna obejmie także zbadanie możliwości uznania ZMP za organizację pracodawców i ewentualną możliwość dokonania zmiany statutu ZMP także w tym zakresie oraz możliwość dokonania innych jego zmian wynikających z orzecznictwa i praktyki.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dotyczących finansowania oświaty
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Uchwała Zarządu ZMP - 2020 Rok Samorządu Terytorialnego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej