Dokumenty

2018-05-25 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie nowej wersji projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

03.06.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich, dziękując za uwzględnienie zasadniczych uwag Strony Samorządowej do pierwszej wersji projektu, zgłasza do nowej wersji projektu uwagi od których uwzględnienia uzależnia ewentualną pozytywną opinię.

2018-05-10 - Stanowisko ZMP w sprawie projektu porozumienia w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych ...

03.06.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich ocenia negatywnie przedłożony projekt porozumienia w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania .

Pismo Prezesa ZMP do KBW

03.06.2018 | inne

2018-05-25 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wydatków majątkowych JST

03.06.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich wnosi o pilne podjęcie inicjatywy w zakresie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji), według wskazanej propozycji. Wejście w życie przygotowanej zmiany przyczyni się do realizacji zasady przejrzystości finansów publicznych.

2018-05-25 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

03.06.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Istnieje potrzeba zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych, dzięki której można będzie wyposażyć organy stanowiące JST w prawo do powierzenia zarządom dróg wykonywania zadań własnych związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność lub będącymi we władaniu jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, określonych w art. 8 ust. 2 u.d.p.

2018-05-25 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu rozporządzenia regulującego sposób przekazywania, przechowania udostępniania dokumentów z wyborów

30.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przekazywania, przechowania udostępniania dokumentów z wyborów.

2018-05-25 - Stanowisko ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

25.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP negatywnie odniósł się do tego projektu ustawy m.in. ze względu na wadliwe upoważnienie ustawowe do określenia zasad organizacji konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury w rozporządzeniu wydawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Apel do Prezydenta RP

25.05.2018 | inne
„Z niepokojem obserwujemy pogarszający się dialog rządu RP ze stroną samorządową. Dla doraźnych celów wizerunkowych, bez zachowania wymaganych prawem procedur i konsultacji, Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmniejszające wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. Zapowiedziano, że ich wynagrodzenia będą górnym limitem także dla specjalistów zatrudnianych w urzędach, co w konkretnej sytuacji na rynku pracy musi obniżyć jakość usług publicznych.“

2018-05-25 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów regulującego szczegółowe warunki realizacji rządowego programu Dobry start

25.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt otrzymał negatywną opinię, dlatego że proponowany sposób funkcjonowania tego programu może wywołać poważne utrudnienia związane z przyjmowaniem i realizacją w tym samym okresie wszystkich rodzajów świadczeń. Ograniczyć kolejki mogłoby wprowadzenie do programu możliwości składania wniosków poprzez bankowość internetową.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia MI zmieniającego roz. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzoru licencji

08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, jednak wskazuje, że wprowadzenie regulacji zobowiązującej do tego, aby w terminie 30 dni od ogłoszenia rozporządzenia nowe druki zostały wytworzone, wprowadzone do obrotu oraz nabyte przez organy licencyjne, wydaje się nie do zrealizowania. Proponuje się wprowadzenie zapisu umożliwiającego stosowanie formularzy zezwoleń i licencji obecnie obowiązujących wzorów przez okres dłuższy niż 30 dni.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Subwencja oświatowa 2020 - wniosek ZMP do Senatu RP
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 21 lutego 2020 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej