Dokumenty

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich pozytywnie opiniuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy podkreśla kulturotwórczy i wspólnototwórczy walor języka oraz jego wpływ na budowanie tożsamości lokalnej. Dobrze rozwinięte, demokratyczne państwo powinno pozwolić kształtować się i rozwijać wszelkim tożsamościom i światopoglądom, również tym skupionym na języku i kulturze.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia MI zmieniającego roz. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzoru licencji

08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, jednak wskazuje, że wprowadzenie regulacji zobowiązującej do tego, aby w terminie 30 dni od ogłoszenia rozporządzenia nowe druki zostały wytworzone, wprowadzone do obrotu oraz nabyte przez organy licencyjne, wydaje się nie do zrealizowania. Proponuje się wprowadzenie zapisu umożliwiającego stosowanie formularzy zezwoleń i licencji obecnie obowiązujących wzorów przez okres dłuższy niż 30 dni.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W opinii ZMP całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w stosowaniu wsparcia publicznego dla inwestorów w Polsce, spowoduje jeszcze większe zróżnicowanie w rozwoju naszego kraju i poszczególnych województw oraz spotęguje trudności peryferyjnie usytuowanych średnich miast. Uczynienie ze spółek zarządzających SSE instrumentu wsparcia nowych inwestycji na sztucznie określonych obszarach kraju, powinno być poprzedzone umorzeniem udziałów i akcji miast, które 20 lat temu tworzyły te spółki.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie proponowanych zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych

19.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W stanowisku Zarząd Związku ze zrozumieniem przyjmuje pakiet propozycji zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Proponuje jednak przesunięcie w czasie poszerzenia katalogu instrumentów dłużnych o niestandardowe instrumenty finansowania co najmniej do zakończenia obecnej perspektywy finansowej UE.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

18.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje datowany 15 marca br. projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Projekt został sporządzony na podstawie przesłanek wynikających całkowicie błędnej diagnozy. Zawiera ponadto rozwiązania, które są nie do przyjęcia ze względów ustrojowych, ponieważ w sposób istotny ograniczają uprawnienia organów gmin przy realizacji ich zadania własnego, przyznając ich kompetencje wojewodom,

2018-04-18 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru

18.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP domaga się wprowadzenia przejrzystego i racjonalnego systemu wynagrodzeń. Uwzględniającego wielkość gminy czy miasta, zakres obowiązków oraz wyniki w zarządzaniu. Systemu, w którym o wysokości wynagrodzeń swoich burmistrzów, wójtów i prezydentów będą decydowały społeczności lokalne, a nie zapisane w ustawie „siedmiokrotności kwoty bazowej”.

Informacja ZMP o finansowaniu oświaty w Polsce

28.03.2018 | inne stanowiska i opinie
Z informacji wynika, że obciążenie gmin dopłatami do subwencji jest nierówne, przez co w znacznym stopniu ograniczone są możliwości rozwojowe średnich i większych gmin miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich, liczących ponad 5 tys. mieszkańców. Większe miasta, także bardzo obciążone dopłatami do szkół, na razie równoważą te ubytki potencjału rozwojowego kredytami na inwestycje, ale ich możliwości bieżącej obsługi nowego zadłużenia szybko spadają, co również stawia pod znakiem zapytania ich rozwój.

Pismo prezesa ZMP do Premiera w sprawie termomodernizacji

28.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP

2018-03-01 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie wprowadzenia do szkół branżowych nauczania zawodu „technik transportu drogowego”

13.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP wnosi o rozważanie możliwości wprowadzenia zawodu technik transportu drogowego do szkoły branżowej II stopnia i umożliwienie uczniom odbycia w ramach zajęć szkolnych wszystkich szkoleń, a także obniżenie wieku dla kandydatów na kursy kwalifikacyjne oraz przyśpieszone kursy kwalifikacji wstępnej. Apeluje też do resortów infrastruktury oraz edukacji o pilne stworzenie dwustopniowego systemu kształcenia kierowców.

Propozycje zmian w ustawie o samorządzie gminnym, dotyczące regulacji budżetów obywatelskich (partycypacyjnych)

12.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
To propozycja korekty wprowadzonych niedawno w ustawie o samorządzie gminnym przepisów dotyczących budżetów obywatelskich (partycypacyjnych). Kilka fragmentów wprowadzonych w art. 5a nowych przepisów budzi wątpliwości Zarządu. Zwłaszcza trudny do interpretacji jest ostatni, 7 ustęp, który dodatkowo stanowi niepotrzebne usztywnienie procedur. Te miasta wypracowały wspólnie z mieszkańcami określone narzędzia, będą teraz musiały zmienić, dostosowując do sztywnych zapisów ustawowych.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Subwencja oświatowa 2020 - wniosek ZMP do Senatu RP
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 21 lutego 2020 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej