Dokumenty

Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku w 2018 r.

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP

Raport podsumowujący kampanię informacyjno-edukacyjną ZMP

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej Związku Miast Polskich „Sam urządzaj swoje miasto” – maj 2018 r. oraz „Urządzam swoje miasto, idę na wybory” – październik 2018 r.

Zestawienie finansowe kampanii edukacyjnej o samorządzie terytorialnym w 2018 r.

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP

Bilans jednostki prowadzącej wyłącznie działalność statutową na dzień 31.12.2018 r.

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP

Rachunek zysków i strat (wyników) za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP

2019-02-15 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce

18.02.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich popiera słuszne oczekiwania nauczycieli, dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Nie posiadając istotnego wpływu na wysokość tych wynagrodzeń, w sytuacji gdy otrzymywane w subwencji środki finansowe nie pokrywają ich kosztów, ZMP wnioskuje, aby wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa (w formie dotacji celowej).

Podsumowanie działań ZMP w 2018 roku

04.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Podsumowanie obejmuje: działalność legislacyjną, opis działań ZMP w obronie miast, omówienie projektów realizowanych przez miasta i dla miast oraz kampanii „Sam urządzaj swoje miasto”, a także przedstawienie aktywności Związku w dziedzinie public relations.

2019-01-29 - Stanowisko ZMP w sprawie senackiego projektu ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkan.

29.01.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich negatywnie opiniuje senacki projekt ustawy i wobec poważnych naruszeń norm konstytucyjnych, apeluje do Posłów o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. W naszej opinii proponowane przepisy w sposób oczywisty naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawowe kanony demokratycznego państwa prawa, jakimi są: zasada legalizmu, zasada zaufania obywatela do państwa oraz ochrona interesów w toku, powiązane z zasadą niedziałania prawa wstecz.

2019-01-18 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

21.01.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP pozytywnie zaopiniował przyjętą przez rząd Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, dlatego też pozytywnie opiniuje projekt KSSR 2030, która rozwija te priorytety. Projekt zawiera jednak kilka zapisów, których korekta wydaje się uzasadniona, zwłaszcza że dotyczy pełnego uwzględnienia priorytetów SOR w tej Strategii. Wymaga np. uelastycznienia i wykorzystania potencjału aglomeracji.

2019-01-18 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

21.01.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP pozytywnie ocenia uwzględnienie przez Ministerstwo Środowiska szeregu uwag środowisk samorządowych do pierwotnej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt wymaga jednakże dalszej dyskusji z udziałem ekspertów i zmian wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i reprezentujących ich środowisk samorządowych.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Monitor Rozwoju Lokalnego – instrukcja
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Postulaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej - autorstwa Koalicji dla edukacji
Pobierz Download icon@2x
inne stanowiska i opinie
Opinia ZMP i UMP w sprawie projektu ustawy o Westerplatte
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Statut Związku Miast Polskich

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Lipiec 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej