Dokumenty

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej ... (z 9 czerwca br.)

10.06.2020 | propozycje legislacyjne

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej ... (z 9 czerwca br.)

10.06.2020 | propozycje legislacyjne

RAPORT Z WYBORÓW PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2020 ROKU

25.05.2020 | inne

Raport o sytuacji biznesu w Krakowie w czasie epidemii

21.05.2020 | inne
Raport o sytuacji biznesu w Krakowie w czasie epidemii. Obraz sytuacji przedsiębiorczości w mieście na podstawie badań ankietowych (278 respondentów).

Opinia Unii Metropolii Polskich i ZMP dotycząca ustawy z 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach org. wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespond.

20.05.2020 | inne stanowiska i opinie

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta

15.05.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
W związku z obecnymi problemami samorządu gminnego, z których jednym z najważniejszych są rosnące koszty gospodarki odpadami komunalnymi, przekraczające możliwości ich sfinansowania (z uwagi nie tylko na niewystarczające limity ustawowe opłat, ale przede wszystkim na brak akceptacji społecznej dla dalszego wzrostu opłat), koncepcja organizacyjna i finansowa wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta zaproponowana przez Ministra Klimatu jest znacząco niewystarczająca.

Uwagi ZMP do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

15.05.2020 | inne stanowiska i opinie
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wymagających wsparcia rozwoju mieszkalnictwa proponuje pakiet zmian do obecnie obowiązujących ustaw ze sfery mieszkaniowej. W opinii miast członkowskich ZMP, zaproponowane działania, w pozytywny dla gmin sposób, ukierunkowane są na wsparcie budownictwa komunalnego i społecznego, powiększając tym samym zasób lokali dla realizacji zadań obligatoryjnych gminy.

Uwagi Związku Miast Polskich do projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych (wersja z dnia 9 kwietnia 2020 roku)

14.05.2020 | inne stanowiska i opinie
Propozycja wprowadzenie instytucji kooperatywy wydaje się być korzystna ze względu na umacnianie konkurencyjności, jednak kwestie udzielanego wsparcia finansowego powinny być w całości pozostawione w gestii gminy. Zwłaszcza, iż grupą wspieraną nie są osoby najbardziej potrzebujące wsparcia. Realizacja tego projektu ustawy może być dla gminy bardzo pracochłonna, skomplikowana i nie dawać jej żadnych korzyści, a wręcz odwrotnie – może umniejszać wpływy do budżetu.

Oświadczenie Strony Samorządowej KWRiST w sprawie konieczności podjęcia natychmiastowych działań osłonowych dla JST w związku ze skutkami ograniczeń wprowadzonych w ramach stanu epidemii

14.05.2020 | inne stanowiska i opinie
W dniu 14 maja br. Senat RP przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem. Oczekujemy, że Sejm natychmiast przystąpi do rozpatrywania tego projektu i przyczyni się w ten sposób do wprowadzenia elementarnych działań osłonowych wobec polskich społeczności lokalnych i regionalnych.

Oświadczenie przewodniczących ogólnopolskich i regionalnych organizacji gmin w sprawie nieudanych wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku

11.05.2020 | inne stanowiska i opinie
W Oświadczeniu przytoczono skrót działań zmierzających do przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja br., z którego wynika jednoznacznie, że za powstały chaos i – w jego efekcie – kryzys polityczny, odpowiada większość sejmowa, wspierana aktywnie w tym zakresie przez powołany przez nią rząd. Kreowany przez media publiczne, będące pod kontrolą jednej partii, obraz tej sytuacji jest całkowicie fałszywy, oparty w dużej części na kłamstwach i przeinaczeniach.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie reprywatyzacji mienia obywateli polskich, zawłaszczonego przez władze PRL w kontekście poselskiego projektu ustawy (druk 420)
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 455)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej