Dokumenty

Tezy programu działania ZMP w VIII kadencji

07.03.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Tezy obejmują priorytety legislacyjne, takie jak przywrócenie zasady rekompensowania powodowanych zmianami ustawowymi ubytków w dochodach własnych, a także działania wzmacniające środowisko samorządowe i broniące dorobek polskiej decentralizacji oraz zmiany ustrojowe - np. zniesienie zakazu łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatora, czy przywrócenie samodzielności JST w zakresie zadań własnych.

Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ZMP „1 maja –15 lat Polski w UE”

07.03.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Deklarację podjęli delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZMP w Poznaniu, 5 marca 2019 roku. Można w niej przeczytać: Dzięki członkostwu w Unii (...) nasze Małe Ojczyzny, rolnicy, studenci, naukowcy, mali przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie stwarza europejska solidarność. Dlatego 1 maja będziemy radośnie świętować 15 rocznicę powrotu do wolnej Europy, a 26 maja weźmiemy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego (...)".

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w VII kadencji (2015 - 2018)

04.03.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Wyciąg ze sprawozdań rocznych, składanych zgodnie z § 18 Statutu.

Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie zaciągnięcia kredytu

21.02.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie zmiany Statutu Związku Miast Polskich

21.02.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Miast Polskich

Podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej ZMP "Sam urządzaj swoje miasto"

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej Związku Miast Polskich „Sam urządzaj swoje miasto” – maj 2018 r. oraz „Urządzam swoje miasto, idę na wybory” – październik 2018 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich - lata 2015-2018

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z kontroli zgodności działań organów Związku ze Statutem i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego w VII kadencji oraz wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Rachunek zysków i strat (wyników) za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP

Opinia Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z dnia 15 lutego 2019 r.

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Opinia Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z dnia 15 lutego 2019 r. o realizacji budżetu Związku w roku 2018 i bilansie rocznym.

Zestawienie finansowe kampanii edukacyjnej o samorządzie terytorialnym w 2018 r.

19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Subwencja oświatowa 2020 - wniosek ZMP do Senatu RP
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 21 lutego 2020 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej