28 lutego br. w Warszawie spotkali się interesariusze nowatorskiego projektu, który ma dostarczyć wiedzę o zmianach klimatu, ocenę skutków tych zmian, a także - dostosowanie działań adaptacyjnych.

28 lutego br. w Warszawie spotkali się interesariusze nowatorskiego projektu mającego na celu dostarczenie wiedzy o zmianach klimatu, oceny skutków tych zmian, a także dostosowanie działań adaptacyjnych. Projekt badawczy (dofinansowany z funduszy europejskich realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy) dotyczy „Bazy wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.
Ułatwić podejmowanie decyzji
Projekt ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Jego wyniki mają ułatwić podejmowanie na różnym szczeblu decyzji o wyborze działań adaptacyjnych i sposobie ich realizacji, by zminimalizować skutki zmian klimatu. Mogą być jednak wykorzystane również przez mieszkańców miast.
Interaktywny portal
Jednym z głównych rezultatów projektu będą scenariusze klimatyczne opracowane do roku 2100 (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy 2050 roku), prezentowane przez specjalny, interaktywny portal, które pozwolą na wykonanie pogłębionych analiz. To może być szczególnie ciekawy aspekt dla miast, które będą mogły wybrać konkretne, szczegółowe dane, by przygotować ekspertyzy na własne potrzeby. Przykładem konkretnego działania może być analiza mająca na celu wskazanie luk w systemie zarządzania kryzysowego i opracowania rekomendacji dla ograniczenia skutków katastrof.
Narzędzie internetowe ma na celu umożliwienie analizy odpowiednich opcji i kosztów adaptacyjnych dla danego sektora, w szczególności ma pozwolić na:
- ocenę skutków zjawisk klimatycznych;
- wybór odpowiednich adaptacji;
- przeprowadzenie analizy kosztów (w tym również kosztów zaniechań);
- ocenę makroekonomicznych skutków zmian klimatu oraz wdrażania strategii adaptacji;
- ocenę kosztów historycznych zjawisk ekstremalnych.
Dobre praktyki, poradnik kosztów
Projekt zakłada również powstanie Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych, Poradnika kosztów i korzyści oraz powołanie Centrum Analiz Prawno Klimatycznych, które będzie prowadzić badania nad prawodawstwem polskim, unijnym i międzynarodowym dotyczącym zmian klimatu w zakresie tworzenia strategii i narzędzi prawnych.
Stąd projektodawcy zakładają nie tylko intensywną współpracę między różnymi środowiskami w kraju, m.in. administracji publicznej, naukowymi, organizacjami i instytucjami, a także grupami zawodowymi (np. lekarzy, rolników, nauczycieli, ubezpieczycieli), ale także intensywną współpracę międzynarodową, by korzystać z najlepszych rozwiązań światowych.
Miasta na start
Organizatorom zależy na włączeniu miast w projekt. Jednocześnie zaznaczają, że nowy projekt jest jednym z całego pakietu i nie powiela ani nie jest konkurencyjny wobec projektów typu MPA 44 (Miejskie Plany Adaptacyjne), w którym biorą udział 44 polskie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców czy Climcities dla mniejszych miast, ani też projektu warszawskiego realizowanego w ramach Adaptcity. Projekt „Bazy wiedzy…” ma być zebraniem całej posiadanej wiedzy dotyczącej zmian klimatu i możliwości adaptacji do nich.
Zapraszamy do udziału w projekcie miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich. Chętnych do współpracy prosimy o kontakt z p. Dorotą Szulc z IOŚ-PIB: dorota.szulc@ios.gov.pl tel. 22-37-50-553.

Załączamy prezentacje dotyczące: działań realizowanych w obszarze adaptacji do zmian klimatu, założeń projektu, wyników pierwszych prac w projekcie