25 lutego br. odbyło się XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Miało charakter nadzwyczajny: odbyło się w formule online.

W załączonych materiałach znajdują się m.in. prezentacje pokazane podczas spotkania dotyczące kierunków zmian w finansach samorządowych oraz aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej.

Porządek obrad ZO ZMP:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Ogólnego.
2. Powołanie Prezydium i komisji Zgromadzenia, przyjęcie regulaminu obrad.
3. Wystąpienia Gości.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
5. Przedstawienie sprawozdań finansowych i bilansu Związku za rok 2020.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań i bilansu.
7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i bilansu.
8. Przedstawienie projektu budżetu Związku na rok 2021.
9. Projekt uchwały o rezygnacji z waloryzacji składek członkowskich w roku 2021 – dyskusja, głosowanie.
10. Projekt budżetu Związku na rok 2021 – dyskusja, głosowanie.
11. Kierunki zmian w finansach samorządowych – informacja.
12. Prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej – informacja.
13. Sprawy wniesione i wnioski.
14. Zakończenie obrad.