Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do współpracy w kontynuowanym projekcie Partnerskiej Inicjatywy Miast. Nowe sieci będą zajmować się: transformacją cyfrową, ochroną klimatu i PPP

Kolejny etap realizacji PIM opiera się w dużej mierze na doświadczeniach i wnioskach z przebiegu etapu pilotażowego, który spotkał się z szerokim zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem uczestniczących podmiotów. Niektóre założenia i działania realizacji etapu pilotażowego PIM ulegają jednak w chwili obecnej pewnym modyfikacjom, w tym wynikającym z konieczności dostosowania współpracy do sytuacji związanej z pandemią COVID-19, tak aby przygotowywana nowa edycja projektu była odpowiednio dopasowana oraz odpowiadała na potrzeby i oczekiwania miast.

W ramach etapu pilotażowego miasta współpracowały w trzech sieciach tematycznych: rewitalizacja, jakość powietrza i mobilność miejska. Podczas spotkań poszczególnych sieci, przedstawiciele uczestniczących podmiotów zapoznawali się z ciekawymi lokalnymi rozwiązaniami prezentowanymi przez poszczególne miasta, poznawali proces ich realizacji, uwarunkowania, wady i zalety. Efektem prac sieci było przygotowanie przez uczestników dokumentów działań na własnym terenie, które konsumowały wiedzę nabytą w trakcie prac danej sieci. Wnioski, rekomendacje, przykłady dobrych praktyk zostały zebrane przez każdą sieć i przekazane do MFiPR. Są one wykorzystywane w pracach nad polityką miejską prowadzonych na poziomie Ministerstwa. Szerszy zakres informacji odnoszących się do przebiegu i zakresu prac etapu pilotażowego znajduje się w zakładce Partnerska Inicjatywa Miast.

Wzorem edycji pilotażowej, realizacja przedsięwzięcia, w tym udział przedstawicieli samorządów, które będą zakwalifikowane do udziału w wyniku przeprowadzonego naboru – jest finansowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Prace poszczególnych sieci będą organizowane przez wybranych ekspertów w danej dziedzinie.

W ramach dotychczasowych prac nad kolejną edycją PIM zdefiniowane zostały tematy trzech nowych sieci:

Sieć Miasto
cyfrowe ma służyć wymianie doświadczeń związanych z transformacja cyfrową, wdrożonymi dotychczas lub wdrażanymi obecnie rozwiązaniami cyfrowymi dotyczącymi zarówno funkcjonowania różnych elementów infrastruktury miejskiej (zarządzanie miastem), jak również na poziomie styku urzędu z mieszkańcem (e-usługi). Sieć powinna stanowić platformę, dzięki której możliwe będzie zmierzenie się z wyzwaniami związanymi z identyfikacją i integrowaniem źródeł danych, wykorzystaniem dostępnych oraz innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, przy uwzględnieniu doświadczeń i wiedzy wszystkich miast-partnerów.

Sieć Miasto Zielone
ma wspierać miasta w wdrażaniu rozwiązań pro-klimatycznych opartych na naturze (z ang. nature-based solutions, dalej: NBS), przyczyniać się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska klimatyczne i atmosferyczne oraz stanowić odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe. W tym kontekście celowe jest również ujęcie w tej sieci zagadnień związanych z wdrażaniem rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) w celu minimalizowania wytwarzania odpadów czy odbudowie naturalnych cykli biologicznych, np. cyklu hydrologicznego.

Sieć Miasto produktywne
– ma odnosić się do większego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), co powinno zapewniać miastom optymalizowanie wydatkowania środków budżetowych i dawać możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu. Udział w pracy tej sieci powinien zwiększać umiejętności współpracy sektora publicznego z prywatnym, nawiązywania wzajemnych kontaktów, niwelować nieuzasadnione bariery i budować praktykę prawidłowego kształtowania wzajemnych relacji w celi osiągania optymalnych rezultatów współpracy.

W pracach związanych z przygotowaniem docelowego zakresu sieci, a następnie naborem miast do projektu, ważnym jest aby programowane działania były odpowiednie do potrzeb miast w tym zakresie, dlatego też MFiR zachęca wszystkich zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji projektu PIM do odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.

MFiPR oczekuje na informacje i zdefiniowane potrzeby, przekazane za pomocą formularza na stronie, do dnia 12 kwietnia br. 

Kontakt - pim@mfipr.gov.pl.