Ministerstwo Finansów informuje, że niezależnie od charakteru świadczenia zapewnienie przez pracodawcę narzędzi do wykonywania pracy zdalnej dla nauczyciela, nie wlicza się do przychodu pracownika.

W piśmie (w załączeniu) Jan Sarnowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów do Dariusza Piontkowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki z dnia 13 listopada br., będącego odpowiedzią na pismo z dnia 6 listopada 2020 r. zawierające wniosek o zaniechanie poboru w 2020 r. podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez nauczycieli, w związku ze skorzystaniem z dofinansowania zakupu narzędzi i materiałów przydatnych w pracy nauczyciela świadczonej poza miejscem jej stałego wykonywania, czytamy:.

Z wystąpienia wynika, że dofinansowanie udzielane będzie na wniosek nauczyciela, złożony do pracodawcy (dyrektora szkoły lub placówki), do którego nauczyciel zobowiązany będzie załączyć imienny dowód zakupu odpowiednich narzędzi lub materiałów. Świadczenie będzie jednorazowe, a koszty zakupu, enumeratywnie wymienionych w przepisach akcesoriów, będą refundowane w całości lub w części, do kwoty 500 zł. Należy zatem rozumieć, iż ww. świadczenie będzie pochodziło od pracodawcy nauczyciela.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 4 „ustawy o
przeciwdziałaniu COVID-19”1) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

Forma, w jakiej pracodawca ma zapewnić narzędzia i materiały, nie została doprecyzowana przez ustawodawcę, co oznacza, że o jej wyborze decyduje sam pracodawca.

Pracodawca może zatem zrealizować ciążący na nim obowiązek w formie niepieniężnej, wyposażając pracowników w niezbędne narzędzia i materiały lub organizując obsługę logistyczną. Może również wypłacić świadczenie na nabycie przez pracowników narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej, lub za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy zdalnej własnych narzędzi i materiałów.

Niezależnie od charakteru świadczenia (niepieniężne, pieniężne lub mieszane) zapewnienie przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługi logistycznej pracy zdalnej, nie skutkuje powstaniem po stronie pracownika przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Ponadto brak przychodu podatkowego oznacza również, że nie wystąpi obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, o którym mowa w ustawie w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).

Oznacza to, że jeżeli opisane w wystąpieniu zasady uzyskania dofinansowania nie ulegną zmianie w trakcie procedowania rozporządzenia, nie wystąpi potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od omawianego świadczenia.