Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 22 czerwca w Kartuzach rozmawiano na temat porozumień wyborczych, rozporządzenia obniżającego wynagrodzenia samorządowcom, gospodarki odpadami i alimentów.

Dokładna dokumentacja wydatków wyborczych

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu wyborczego, o którą wnioskował m.in. Związek. W wyniku wprowadzonych zmian obsługa wyborów zostanie jednoznacznie określona jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zawarcie porozumienia będzie fakultatywne. Samorządowcy z miast zgłaszali problemy związane z udostępnieniem pomieszczeń oraz zapewnieniem sprzętu i transportu, przygotowaniem dokumentów i brakiem szczegółów dotyczących finansowania. W projekcie porozumienia m.in. zrezygnowano z zapisu o „kompleksowej” obsłudze oraz z pięcioletniego okresu ich obowiązywania. Członkowie Zarządu ZMP zwrócili uwagę, że zawarcie porozumienia nie jest obligatoryjne, powinno być negocjowane, ale na razie należy wstrzymać się z ich zawieraniem co najmniej do czasu uchwalenia zmian w kodeksie wyborczym. Uzgodniono, że kwestie techniczne można doprecyzować właśnie w tym porozumieniu. Z kolei wydatki finansowe, ze względu na to, że podlegają regułom wynikającym z przepisów dotyczących dotacji na zadania zlecone, należy dokładnie dokumentować na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń. Więcej informacji w Komunikacie nr 1 w załączeniu oraz w Prezentacji.

Scenariusze postępowania z rozporządzeniem płacowym

W trakcie posiedzenia w 22 czerwca w Kartuzach dyskutowano na temat problemów związanych ze zmianą rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Przypomniano, że organizacje samorządowe złożyły u Prezydenta RP, wniosek o skierowanie rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie Kancelaria Prezydenta analizuje aspekty prawne wniosku, w tym argumenty zawarte w trzech opiniach prawnych do niego załączonych. Związek Miast Polskich udostępnił wszystkim miastom członkowskim informację prawną przedstawiającą różne scenariusze postępowania po wejściu w życie rozporządzenia wraz z analizą możliwych ryzyk związanych z wyborem każdej z opcji. Do Biura ZMP napływają informacje o podejmowanych przez miasta decyzjach, wśród których najczęstszym rozwiązaniem jest skierowanie projektu stosownej uchwały do rady miasta, a po rozpatrzeniu projektu przez radę, jego odrzucenie. Projekty mogą być rozpatrywane także po 1 lipca br., jeśli przewidują wejście w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca. Więcej na ten temat w Komunikacie ZMP nr 2 w załączeniu.

Pozytywnie o odpadach

Zarząd ZMP pozytywnie zaopiniował rządowy projekt o zmianie ustawy o odpadach. Wprowadzane zmiany mają, zdaniem projektodawców, pomóc w rozwiązaniu nielegalnego postępowania z odpadami. Polegają przede wszystkim na zaostrzeniu procedury uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności niebezpiecznymi lub takimi, którymi nieprawidłowe gospodarowanie powoduje ryzyko dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Zmiany w postaci wprowadzenia obowiązku posiadania zabezpieczenia roszczeń czy prawa własności do terenu uznano za słuszne. Często wykonanie zastępcze ((czyli usunięcie i zagospodarowanie porzuconych odpadów) przez JST jest bardzo kosztowne. Zapisy te pozwolą po pierwsze na dotarcie do posiadacza odpadów, a po drugie na pokrycie tych kosztów z ustanowionego zabezpieczenia.

Uwagi do odpadów

Wątpliwe wydaje się jednak ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku, ze względu na to, czy faktycznie przyczyni się to do wyeliminowania nieuczciwych działań, w tym pożarów. Jeżeli ktoś zakładał działalność w nieuczciwym celu, to ta zmiana nie mu w tym nie przeszkodzi. W przypadku uczciwych przedsiębiorców może spowodować jednak wzrost kosztów prowadzenia działalności, co w konsekwencji negatywnie odbije się na cenach za zagospodarowanie odpadów. Członkowie Zarządu podkreślali, że projektowana zmiana ustawy zaostrza przepisy dotyczące działalności związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, pomija natomiast inne bardzo istotne kwestie związane z gospodarką odpadami, na które należy zwrócić uwagę, a mianowicie - normy odorowe, definicję „instalacji” i i pozwolenia wodnoprawne.

Parkingi do uzgodnienia

Podobną pozytywną opinię przedstawiciele miast wydali na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, który przewiduje zmiany dotyczące wzmocnienia służb kontrolnych wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. W projektowanej ustawie planowane są również zmiany do ustawy o odpadach dotyczące m.in. zaostrzenia kontroli transportujących odpady. Skutkiem kontroli będzie nałożenie na starostę dodatkowego obowiązku, tj. wyznaczenia strzeżonego parkingu, na który kierowany będzie zatrzymany przez organy kontroli państwowej pojazd wraz z odpadami. I te przepisy rodzą kontrowersje wśród samorządowców. Reprezentanci miast proponują, aby lokalizację specjalnych parkingów, na które będą kierowane pojazdy z odpadami (w tym niebezpiecznymi), wyznaczał marszałek województwa, ale w uzgodnieniu ze starostami.

Dalsze zmiany dla bezpieczeństwa ekologicznego

Zarząd postanowił dołączyć do uwag do projektowanych zmian także dalej idącą petycję prezydenta Bytomia, Damiana Bartyli, wystosowaną do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie zmian w obowiązującym systemie prawnym dotyczących wydawania zezwoleń oraz kontroli gospodarowania odpadami (w załączeniu). Przestrzega on przed niebezpieczeństwem zmiany Polski w śmietnik Europy. Proponuje m.in.: przekazanie wyłącznej kompetencji gmin do wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami, wprowadzenie stałego nadzoru środowiskowego dla podmiotów składujących i przetwarzających odpady, obowiązkowego monitoringu, solidarnej odpowiedzialności w transakcjach dotyczących odpadów dla wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie (w tym dla firm transportowych), wysokich kaucji dla podmiotów uzyskujących zezwolenia czy reorganizacji IOŚ (posiadanie środków przymusu), podwyższenia kar minimalnych i maksymalnych.

VAT i alimenty

Zarząd ZMP pozytywnie zaopiniował ponadto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (obniża VAT na energię odnawialną przy instalacjach prosumenckich z 23 na 8%), a także rządowy projekt o zmianie ustawy niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Ten drugi określono jako dobre rozwiązanie, które dyscyplinuje dłużników, ale zgłoszono do niego uwagi. Proponuje się np. stworzenie sprawniejszego mechanizmu spłaty zobowiązań z funduszu alimentacyjnego przez dłużników, którzy dobrowolnie wyrażają chęć uregulowania zadłużenia. Doprecyzowania wymaga art. 4. Chodzi o to, aby po wystąpieniu przez komornika z zapytaniem o danego dłużnika, do czasu uzyskania informacji o zaprzestaniu prowadzenia egzekucji przez komornika, zobowiązuje się organy podatkowe do niezwłocznego przekazywania drogą elektroniczną komornikom sądowym informacji o wystąpieniu w aktach spraw podatkowych zmian, mających wpływ na egzekucję zobowiązań alimentacyjnych, takich jak np. zmiana numeru rachunku bankowego, posiadanego przez podatnika, będącego dłużnikiem uchylającym się od zobowiązań alimentacyjnych.

Inicjatywa w sprawie najmu krótkoterminowego

Zarząd ZMP podjął też na wniosek Sopotu stanowisko w sprawie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej najmu krótkoterminowego, który rodzi wiele problemów dla polskich miast, szczególnie turystycznych, i ich lokalnych społeczności. Chodzi o wprowadzenie ram prawnych na wzór innych europejskich krajów. (takich jak np. ograniczenie liczby dni najmu na doby, konieczność rejestracji, kontroli podatkowych i wysokie kary za niestosowanie obostrzeń) dla tego coraz bardziej nasilającego się w miastach zjawiska.

Joanna Proniewicz