Komisja ta przygotowała dwa dezyderaty do Prezesa Rady Ministrów. Jeden w sprawie zwolnienia samorządów z obowiązku ubezpieczenia pojazdów usuniętych z drogi. Drugi - parkowania na chodnikach.

Sejmowa Komisja ds. Petycji na posiedzeniu 21 listopada 2018 r. rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) poprzez wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i nieodebranych przez właścicieli w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia. Chodzi dokonanie zmiany art. 4 pkt 1 wymienionej ustawy, która usunie obowiązek ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych po orzeczeniu przepadku pojazdu na rzecz powiatu.

Autor petycji wskazuje, że pojazdy te generują wysokie koszty po stronie samorządów. Zmiany ustawowe z 2010 roku, wprowadzające obowiązek orzekania przez sąd przepadku mienia, wydłużyły procedurę z tym związaną. Gdy właścicielem pojazdy staje się samorząd, jest on zmuszony ponosić koszty jego utrzymania i ubezpieczenia. Postępowanie dotyczące przechowania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia leży po stronie samorządu. Problem ten dotyczy w zdecydowanej większości samochodów nienadających się do użytkowania, które muszą być skasowane. Dlatego Komisja zwraca się do Prezesa RM w sprawie możliwych skutków ewentualnego zwolnienia samorządów z obowiązku płacenia OC w tej sytuacji. Wnosi o wskazanie, czy istnieją racjonalne przesłanki uzasadniające ponoszenie przez samorządy opłat za to ubezpieczenie pojazdów, których stan uzasadnia ich kasację, czy są jakieś praktyczne skutki zaproponowanych zmian albo inne alternatywne rozwiązania tego problemu.

Ta sama Komisja 5 grudnia ub.r. rozpatrzyła petycję Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w sprawie ustawy z 20 czerwca Prawo o ruchu drogowym w zakresie zatrzymywania się i postoju pojazdów samochodowych na chodnikach. Chodzi o ograniczenie możliwości postoju samochodów na chodnikach poprzez nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Postulat ten wynika m.in. z potrzeby poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz umożliwienia swobodnego przejścia dla rodziców z dziećmi w wózkach oraz osób niepełnosprawnych na wózkach. Obowiązujące przepisy (pozostawienie 1,5 m swobodnego przejścia) są notorycznie - zdaniem składających petycję - łamane.

Po przeprowadzonej dyskusji na ten temat Komisja wskazała na konieczność poprawy egzekucji istniejących przepisów. Zasugerowano szukanie efektywnych sposobów ograniczenia parkowania na chodnikach, aby z jednej strony uwzględnić potrzeby kierowców, a z drugiej - poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych. Posłowie wskazali, że problem wymaga aktywnej polityki samorządów. Rozważano też kwestie powszechnego stosowania sankcji w postaci odholowywania pojazdów z miejsc, w których obowiązuje zakaz parkowania, a także wysokości mandatów i nieuchronności kar za nieprawidłowe parkowanie. Komisja zwróciła się w swoim dezyderacie do Premiera o przedstawienie kompleksowej analizy tego problemu oraz wskazanie efektywnych środków jego rozwiązania. Skierowano pytanie, czy rząd dostrzega sygnalizowaną sprawę i rozważa przygotowanie nowych rozwiązań legislacyjnych, modyfikujących zakres dopuszczalności parkowania na chodnikach.