Podczas posiedzenia 15 grudnia członkowie Zarządu ZMP przyjęli m.in. stanowiska w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamiaru podziału województwa mazowieckiego.

Rażący podział środków RFIL

Zarząd Związku uważa, że rozdział środków z RFIL nastąpił z rażącym naruszeniem określonych w ustawie o finansach publicznych zasad jawności i przejrzystości tych finansów oraz równoprawności podmiotów ubiegających się o dotacje. Wstępne dane z przeglądu opublikowanych list dotacji przyznanych z RFIL wskazują, że dotacje otrzymały tylko 103 miasta spośród 333 miast członkowskich Związku, a także znaczna mniejszość spośród 944 miast polskich. Tymczasem z danych resortu finansów po 3 kwartałach br. wynika, że największy spadek nadwyżki operacyjnej (tzn. zdolności rozwojowych) wystąpił w miastach na prawach powiatu i w gminach miejskich. - Wiemy, że nasze miasta członkowskie zgłosiły wiele wniosków, co najmniej tak samo ważnych dla społeczności lokalnych jak te, które są na listach, ale nie wiemy, dlaczego je odrzucono. – napisali w stanowisku (w załączeniu) samorządowcy z ZMP.

Postawiono także zwrócić się z wnioskiem o powołanie przez Komisje Wspólną komitetu monitorującego procedurę rozdziału środków z trzeciej transzy RFIL (nabór wniosków do niej został ogłoszony 9 grudnia br.). Związek Miast Polskich, reprezentując na podstawie art. 84 ustawy o samorządzie gminnym interesy 333 miast członkowskich, zwróci się również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej pełnej dokumentacji naboru środków rozdysponowanych w ramach drugiej transzy RFIL. Oprócz tego Zarząd zaproponuje także Komisji Europejskiej, aby rozdział środków unijnych, zgodnie z zawartym kompromisem, mającym na celu zwalczanie uznaniowości w dysponowaniu funduszami UE, był dokonywany pod nadzorem niezależnej agencji, współkontrolowanej przez samorządy, na podstawie wcześniej ustalonych, jasnych kryteriów, z zachowaniem przejrzystości wszystkich procedur, określonych w przepisach prawa.


Przeciwko podziałowi Mazowsza


Zarząd ZMP przyjął również stanowisko w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego (w załączeniu), w którym biorąc pod uwagę uchwały rad 18 miast członkowskich Związku z terenu Mazowsza, a także miast niebędących członkami Związku, wielu mazowieckich gmin wiejskich i powiatów oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wyraża poparcie dla utrzymania integralności Mazowsza

W opinii członków Zarządu Związku, główny argument inicjatorów projektu, jakoby ten podział miał poprawić dostępność do środków unijnych tych części województwa, które leżą poza Metropolią Warszawską, jest nieprawdziwy. Podział administracyjny województwa, dokonany w sposób analogiczny jak nowy podział statystyczny, spowoduje dramatyczne konsekwencje finansowe dla nowej jednostki, odciętej od swego naturalnego centrum gospodarczego, jakim jest Metropolia Warszawska. Region mazowiecki zostałby odcięty nie tylko od swego centrum gospodarczego, ale także od ośrodka stanowiącego serce regionalnego życia społecznego, kulturalnego i administracyjnego Mazowsza, jakim Warszawa jest od kilku stuleci. - Uważamy, że wszelkie działania dotyczące tak poważnej zmiany podziału administracyjnego Polski muszą być prowadzone z poszanowaniem opinii i woli zainteresowanych mieszkańców, podczas gdy – jak dotąd – pojawiają się jedynie skąpe informacje, że nad projektem ustawy pracuje grupa posłów jednej partii. – argumentują w stanowisku przedstawiciele miast członkowskich ZMP.

Zdaniem Zarządu, w tej zasadniczej dla wszystkich społeczności lokalnych Mazowsza sprawie, mazowieckie gminy, miasta i powiaty mogą postanowić o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie podziału Mazowsza (w załączeniu informacja prawna), bowiem już raz referenda lokalne przyczyniły się do powstrzymania podobnych, szkodliwych zamiarów, wówczas dotyczących Metropolii Warszawskiej.Pozytywne sprawy oświatowe

Zarząd ZMP wydał pozytywne opinie z uwagami w sprawie: senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (obowiązek szczepień ochronnych dla dzieci jako dodatkowe kryterium w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli ) oraz projektu MEN o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (monitoring karier absolwentów). Przy okazji omawiania tego drugiego reprezentanci miast zwracali uwagę na zbyt wielką szczegółowość wymaganych danych osobowych absolwentów. 

Reprywatyzacja i hałas

Z zadowoleniem przyjęto podjęcie tematu w projekcie ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych. Pomysł jest wart dyskusji i wytycza ruch w dobrą stronę. We wstępnej ocenie regulacji zaproponowano dodanie nieruchomości porzuconych oraz wyłączenie nieruchomości warszawskich.

Z kolei negatywnie zaopiniowano rozporządzenia MKiŚ ws. szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu ze względu na brak wskazania źródła finansowania.

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie wystąpienia Myślenic ze Związku. Równocześnie w poczet miast członkowskich przyjęto Tarnobrzeg. Do ZMP należą obecnie 333 miasta.


Joanna Proniewicz, rzecznik prasowy ZMP