W ramach dobrej współpracy roboczej z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prawie wszystkie uwagi ZMP do projektu rozporządzenia ws. taryf za wodę i ścieki zostały uwzględnione.

29 stycznia br. odbyło się robocze spotkanie samorządowców, korporacji samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych z wiceminister Anną Moskwą z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz reprezentantami Ministerstwa Środowiska, na którym udało się uzgodnić większość spornych kwestii dotyczących rozporządzenia ws. określania taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieki. Wśród wynegocjowanych zmian było m.in.: zlikwidowanie górnego ograniczenia marży, uelastycznienie podejście do trzyletniego okresu, na który ma być ustalana taryfa za wodę, a także złagodzenie warunków dotyczących możliwości zmiany taryfy w ciągu 36 miesięcy.

Kompromisu nie udało się wówczas osiągnąć w sprawie amortyzacji od infrastruktury wybudowanej z dotacji ze środków UE. W opinii Związku, prawo unijne w tej sprawie jest dosyć jednoznaczne. Świadczą o tym kluczowe dokumenty UE - amortyzację trzeba uwzględniać zawsze i odpisywać. Wynika z nich, że amortyzację należy traktować jako obowiązkowy element odtwarzania majątku.

Podczas kolejnych rozmów nasze argumenty jednak zwyciężyły – w przyjętym rozporządzeniu także ta kwestia została uwzględniona! Jak informuje Ministerstwo: „W §6 pkt 1 lit. a projektu przedmiotowego rozporządzenia wskazano, że amortyzacja lub odpisy umorzeniowe ustalane są zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych metodą liniową niezależenie od źródeł finansowania."