W kwestii zamrożenia cen energii elektrycznej przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. (można je składać w formie papierowej lub elektronicznej).

Związek Miast Polskich interweniował w Ministerstwie Aktywów Państwowych w sprawie trudności samorządów, które zdecydowały się na wejście do programu sprzedaży węgla z rejestrowaniem się gmin w systemie cieplo.gov.pl, a tym samym realizacją zapotrzebowania na rodzaj i ilość węgla kamiennego, aktualizowaniem punktów sprzedaży oraz ceny węgla kamiennego. Uzgodniono z ministrem Karolem Rabendą, że jeśli gminy takie przekażą informację o ww. trudności na adres: dystrybycja.map.gov.pl to tego samego będzie interweniował w Centralnym Ośrodku Informatyki w celu natychmiastowego przekazania linku aktywacyjnego.

W kwestii zamrożenia cen energii elektrycznej przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. (można je składać w formie papierowej lub elektronicznej).

Jeżeli odbiorca uprawniony nie złoży tego oświadczenia, dostawca energii będzie miał prawo do niestosowania wobec niego ceny maksymalnej. Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska do tej pory niewiele uprawnionych podmiotów złożyło tego typu oświadczenie.

Dlatego przypominamy, że do 30 listopada 2022 r. trzeba złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli zostanie ono złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie muszą złożyć podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności, m.in.: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, urzędy samorządowe, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie itp. Maksymalna cena prądu będzie stosowana przez sprzedawców od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Biuro ZMP