Dobiega końca kolejna faza programu przygotowawczego dla doradców miast w związku z realizacją projektu wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast w Polsce w ramach Programu „Rozwój lokalny”.


Związek Miast Polskich - w ramach Programu „Rozwój lokalny” – w tzw. projekcie predefiniowanym buduje po raz pierwszy w Polsce tak duży, zróżnicowany obszarowo i kompetencyjnie zespół doradców miast. Już w przyszłym roku doradcy wesprą ok. 50 miast zakwalifikowanych do drugiego etapu projektu (wyłonionych spośród 213 przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Rolą ZMP jest wzmocnienie procesów pracy przedstawicieli miast i doradców w zakresie opracowania Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Miasta mają możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój lokalny i instytucjonalny po złożeniu wcześniej przygotowanych Programów.

Właśnie dobiega końca Program Przygotowawczy do II etapu projektu predefiniowanego, jakim będzie doradztwo w miastach. Program ten realizowany jest w oparciu o zasadę wykorzystania różnorodności doświadczeń i kompetencji całego zespołu doradców miast i doradców strategicznych. To jedyna taka inicjatywa w Polsce, w której 65 osób dzieli się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami na rzecz wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast.

Doradcy miast Związku Miast Polskich, którzy przez ostatnie miesiące pogłębiali swoją wiedzę i wymieniali się doświadczeniami, obecnie z efektami swojej pracy pojechali do 8 miast w ramach tzw. warsztatów pilotażowych. Miasta te, to: Karlino, Krotoszyn, Kutno, Międzyrzec Podlaski, Międzyzdroje, Solec Kujawski, Trzcianka i Złocieniec. Żadne z nich nie aplikowało do Programu „Rozwój lokalny”.

- Naszym celem jest pokazanie w tych ośmiu miastach wypracowanego modelu pracy przez doradców miast i jednocześnie sprawdzenie wypracowanych metod w realiach średniego polskiego miasta – mówi Aleksandra Kowalska, koordynator procesu doradztwa w miastach w Biurze Związku Miast Polskich.

Celem 2-dniowych warsztatów, które odbyły się 25 i 26 listopada w Karlinie, było zidentyfikowanie i uzgodnienie nowej ścieżki rozwoju dla miasta. Zespół doradców miast ZMP zaprezentował burmistrzowi oraz zespołowi pracowników urzędu miasta opracowaną, z wykorzystaniem narzędzia pod nazwą Monitor Rozwoju Lokalnego diagnozę, która została poddana pogłębionej dyskusji. Następnie, zidentyfikowano najważniejsze produkty miasta Karlino i uzgodniono przyporządkowane im kluczowe czynniki rozwoju, które zwaloryzowano również w relacji do wskazanych przez burmistrza czterech miast porównawczych. Wypracowano – w metodzie GROW – mapę wizji rozwoju Miasta 2050 („Karlino - miasto dobrej energii’) oraz dwa cele strategiczne: „30 tys. szczęśliwych  i aktywnych ludzi”  oraz „Miasto dobrze pomyślane w wymiarze urbanistycznym, środowiskowym i społeczno-gospodarczym”. Celom tym przyporządkowano wydyskutowane przez pracowników magistratu działania.

Następnym krokiem była ocena wizji i celów w relacji do dotychczasowych dokumentów strategicznych (strategia miasta, strategia kultury, program rewitalizacji). Kolejnym etapem było pogrupowanie działań i wybranych projektów w zintegrowane wiązki. Warsztaty zakończono weryfikacją nowej wizji i celów strategicznych przy użyciu wyników opracowanej analizy SWOT_SRGG.

Doradcy miast zarekomendowali burmistrzowi Karlina przystąpienie do prac nad nową strategią rozwoju, z wykorzystaniem metodologii GROW oraz wypracowanej podczas warsztatów wizji rozwoju i celów strategicznych.