Związek Miast Polskich przygotował dla miast nowe narzędzie - Monitor Rozwoju Lokalnego. Pozwala ono na wykonanie oceny potencjału społeczno-ekonomicznego danego samorządu w relacji do jemu podobnych.

Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL), przygotowany w ramach Systemu Analiz Samorządowych, jest narzędziem pozwalającym na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. Nie jest to ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym, co dzieje się w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą. Nie jest to również ocena w sensie formalnym, ale punkt wyjścia do analizy. Tym samym to jest wsparcie władz i mieszkańców w przygotowaniu decyzji, przede wszystkim o charakterze strategicznym.

Monitor Rozwoju Lokalnego będąc narzędziem do analiz, służy do przygotowania diagnozy stanu gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (specjalistyczna forma analizy SWOT). Może być zatem wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne przy przygotowaniu strategii, planów, programów i projektów.

Dane analizowane są w nim w 3 wymiarach zrównoważonego rozwoju – gospodarczym, społecznym i środowiskowo-przestrzennym. Obejmuje łącznie 12 obszarów analizy, a wewnątrz nich 45 podobszarów. MRL zawiera ok. 150 wskaźników. Ocena syntetyczna jest sumą wskaźników przyjętych do oceny ww. trzech sfer rozwoju zrównoważonego. Narzędzie umożliwia identyfikację podobszarów, które przyczyniają się do wzmacniania bądź osłabiania pozycji miasta, a także pogłębioną analizę indywidualnych wskaźników w ich wartościach naturalnych. (W załączeniu dostępna jest instrukcja korzystania z MRL.)

Ponieważ MRL będzie przez ZMP corocznie aktualizowany, może służyć również jako narzędzie ewaluacji tych strategii, planów, programów i projektów – oceny ich oddziaływania na podstawowe aspekty rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo MRL może być wykorzystywany przy sporządzaniu wymaganego ustawowo Raportu o stanie gminy – wskazując, jak kształtują się poszczególne aspekty rozwoju na tle grupy porównawczej.

Monitor Rozwoju Lokalnego został przygotowany w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim” finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Monitor Rozwoju Lokalnego dostępny jest na stronie Systemu Analiz Samorządowych
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego

Film instruktażowy do obejrzenia TUTAJ