Tarnowscy radni podjęli uchwałę w sprawie emisji kolejnych obligacji komunalnych. Tak uzyskane środki przeznaczone będą m.in. na spłatę kredytów i pożyczek i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

W myśl uchwały, Gmina Miasta Tarnowa wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 12 milionów złotych. Będą to obligacje na okaziciela, a wartość każdej wynosiła będzie tysiąc złotych. Propozycja ich nabycia skierowana będzie do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150.

Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2020 w dwóch seriach o wartości: 10 i 2 milionów złotych, a ich wykup nastąpi w latach 2026-2030 (w przypadku pierwszej serii 2 miliony w każdym roku, w przypadku drugiej – 400 tysięcy). Gmina Miasta Tarnowa może przy tym wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacone w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Środki uzyskane z emisji przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.