Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica, Bolesławiec i Zgorzelec są wśród 109 gmin, które w grudniu 2017 podpisały Deklarację Sudecką, a obecnie kończą proces przyjmowania strategii Sudety 2030.

Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica, Bolesławiec i Zgorzelec są wśród 109 gmin, które w grudniu 2017 podpisały Deklarację Sudecką, a obecnie kończą proces przyjmowania strategii Sudety 2030. Jest ona punktem wyjścia do budowy silnego subregionu, zdolnego do kreowania własnych programów rozwojowych i pozyskiwania dla nich środków krajowych oraz unijnych. Inicjatywą kieruje Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Efekty realizacji jego poprzedniego projektu - Aglomeracji Wałbrzysko-Świdnickiej pozwalają przypuszczać, że teraz też się uda. Inicjatywa ma wsparcie samorządu województwa.

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju we wszystkich sferach tzn. sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci priorytetów i działań operacyjnych. Jest narzędziem, które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu Województwa Dolnośląskiego. Strategia Rozwoju Sudety 2030 spełnia główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych, związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Dokument Sudety 2030 powinien być gotowy do połowy września tego roku, a zacznie funkcjonować od 2020 r., gdy zakończy się program RPO na lata 2014-2020.