W ramach Projektu Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej powstał Słowniczek wyborczy, wyjaśniający podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu wyborów samorządowych. Wstęp napisał prof. Hubert Izdebski.

Po to, by wyborcy – zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy mogą wziąć udział w wyborach – podejmowali decyzje wyborcze z jak największą wiedzą o tym, w czym uczestniczą, w ramach realizacji startującego tym samym Projektu Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej przedstawiamy Słowniczek wyborczy, wyjaśniający podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu wyborów samorządowych, zaopatrzony w kalendarz tegorocznych wyborów.

- Aczkolwiek i pierwszy (z 1990 r.), i drugi (z 1998 r.) etap reformy samorządowej oznaczały wcielanie w życie zasady pomocniczości i w konsekwencji decentralizacji, wcielanie nie tylko nie zostało zakończone, lecz także co pewien czas napotykało zahamowania czy wręcz regresy, czyli przejawy centralizacji. Z różnymi przejawami centralizacji spotkamy się także obecnie, wobec czego tym bardziej potrzebne jest, by obywatele dali, poprzez jak najszerszy udział w wyborach, wyraz swojemu przekonaniu o potrzebie umacniania, a nie ograniczania roli samorządu. Mogłoby to stanowić potwierdzenie wyników badania opinii publicznej, zgodnie z którymi w lipcu 2018 r. pozytywnie o samorządzie lokalnym wypowiedziało się 72% ankietowanych, a negatywnie – 18%; odpowiednie liczby dla Prezydenta RP wyniosły 60% i 28%, a dla Sejmu – 30% i 53% - pisze we wstępie do publikacji prof. Hubert Izdebski.

Jest to początek tworzenia – w ramach projektu Wiedza i Edukacja Polska (WiEP) – powszechnie dostępnej w internecie bazy sieci wiedzy o Polsce, w tym jej ustroju, złożonej z haseł o charakterze słownikowym (takich jak w niniejszym Słowniczku) i o poszerzonym charakterze encyklopedycznym wraz z wykazem literatury i źródeł. Słowniczek jest tym samym instrumentem weryfikowania formy i sposobu prezentacji kluczowych pojęć/haseł w sposób dostępny dla różnych grup społecznych o różnym wykształceniu, różnych zainteresowaniach i aktywności społecznej. Wybory samorządowe wydają się dobrym momentem na takie badanie. Jednocześnie zaprezentowanie i powszechne udostępnienie kluczowych dla tych wyborów pojęć i instytucji w prezentowanej formie, połączone ze stosownymi wyjaśnieniami, może być także elementem wsparcia dla przejrzystości i sprawności w wyborach samorządowych w 2018 r.