Prezydent Miasta Przemyśla chce odzyskać pieniądze należące do naszego miasta. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zalega miejskiemu budżetowi ponad trzy miliony złotych

Kiedy w kasie miasta brakuje pieniędzy, najłatwiej jest sięgnąć po nie do kieszeni podatników – a konkretnie – do kieszeni mieszkańców. Prezydent Miasta Przemyśla, zamiast obarczać przemyślan kolejnymi wydatkami, próbuje odzyskać środki, które należą się miastu.

Ostatnio skierował pismo do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, który zalega miejskiemu budżetowi miliony złotych. Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun prosi w nim o uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto Przemyśl o kwotę łączną 3 mln 385 tys. 613 zł 90 gr. Kwoty, przekazywane przez PUW w Rzeszowie nie rekompensują wydatków, ponoszonych z tego tytułu przez Gminę Miejską Przemyśl.

Część pracy wykonywanej przez przemyskich urzędników świadczona jest na rzecz mieszkańców miasta w różnych sferach i dziedzinach życia publicznego jako zadania zlecone, a które dofinansowywać powinny władze województwa. Wymieńmy je: transport i łączność, rolnictwo i łowiectwo (w tym m.in. finansowanie leczenia dzikich zwierząt, rannych na terenie miasta), gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa czy administracja publiczna (np. wydawanie dowodów osobistych, aktów urodzenia, ślubu, zgonu).

Przygotowane zestawienie uwzględnia tylko trzy ostatnie lata, w ciągu których PUW w Rzeszowie nie dofinansowywał jak należy wspomnianych zadań. Aby stworzyć pełny obraz sytuacji, Prezydent Miasta Przemyśla zlecił pracownikom magistratu wykonanie szczegółowej analizy problemu.

Co więcej - z roku na rok zmniejsza się kwota dotacji, którą otrzymuje miasto Przemyśl na obsługę zadań zleconych, więc zmuszone jest dofinansowywać realizację zadań zleconych znacznymi własnymi środkami finansowymi. To kłóci się z art. 49 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) – dotacje celowe powinny być przekazywane w wysokości zapewniającej realizację tych zadań w sposób umożliwiający pełne i terminowe ich wykonanie.