Sejmowa Komisja ds. Petycji pozytywnie odniosła się do petycji ZMP dotyczącej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze względu na doniosłość społecznych i gospodarczych skutków tych zmian.

7 lutego br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Petycji rozpatrywano projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiony przez ZMP, a przygotowany przez miasto Radom. Chodzi o zmianę nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła 23 sierpnia 2017 r. niekorzystną zmianę dla JST dotyczącą zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób użytkujących je na podstawie wieloletnich umów dzierżawy. Zastosowanie bezprzetargowego zbycia nieruchomości zostało ograniczone do nieruchomości oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat.

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Skierniewicach 15 września 2017 roku, kiedy Radom przedstawił propozycję nowelizacji, podkreślano, że nowa regulacja zmienia gruntowanie dotychczasowy sposób gospodarowania nieruchomościami i może spowodować ograniczenie, czy wręcz całkowity brak zainteresowania inwestowaniem na dzierżawionych nieruchomościach, co z kolei wpłynie niekorzystnie na rozwój. Pierwsze sygnały dotyczące reakcji przedsiębiorców na takie zmiany warunków w trakcie gry, polegające na wycofaniu się firm z realizacji konkretnych inwestycji, odnotowano już w Radomiu, mówił o tym Konrad Frysztak, wiceprezydent tego miasta.

W petycji ZMP, pod którą podpisywali się samorządowcy na zeszłorocznym Kongresie Miast Polskich w Krakowie, postuluje się zmianę, w myśl której wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność JST może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeśli są realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe, oraz, gdy ubiega się o nabycie nieruchomości osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat.

Biuro Analiz Sejmowych przygotowało opracowanie dotyczące zmian w przepisach, w którym stwierdzono, że „uzależnienie możliwości bezprzetargowego nabycia nieruchomości od okresu wykonania prawa, nie zaś od czasu na jaki została zawarta umowa, bez wątpienia powoduje pogorszenie sytuacji prawnej dzierżawców w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie ustawy nowelizującej (…). Regulacja taka może również – w konsekwencji – wywołać mniejsze zainteresowanie działalnością inwestycyjną na gruntach publicznych, gdyż uzależnia prawo do ubiegania się o bezprzetargowe nabycie nieruchomości od okresu wykonywania prawa przez dzierżawcę.

Przedstawiciele ZMP, Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, i Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia obecni na posiedzeniu komisji sejmowej uzyskali dużą aprobatę posłów dla zmiany w tych przepisach. Uznano, że trzeba koniecznie poprawić tę ustawę.

W oficjalnym piśmie od Wicemarszałek Sejmu do Prezesa ZMP (w załączeniu) poinformowano, że Komisja ds. petycji podjęła decyzję o wystosowaniu dezyderatu do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. "Komisja po wysłuchaniu przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawicieli Związku Miast Polskich i po dyskusji, uznała, że postulaty podniesione w petycji zasługują na uwzględnienie, jednak konieczne jest uzyskanie stanowiska Ministra Infrastruktury i Rozwoju w celu wypracowania optymalnej ścieżki legislacyjnej, w szczególności ze względu na doniosłość społecznych i gospodarczych skutków proponowanych zmian" - czytamy w piśmie.

(jp)