Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w opublikowanym 13 października stanowisku wyraziła poparcie dla apelu środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych.

Poparcie OFOP dla apelu środowiska samorządowego
w obronie społeczności lokalnych i regionalnych

Dla społecznych organizacji pozarządowych działających w społecznościach lokalnych samorząd jest głównym partnerem działań. To właśnie we współpracy z samorządami gmin, powiatów i województw organizacje pozarządowe realizują cele ważne dla obywatelek i obywateli. Dla obydwu środowisk ważne jest przywiązanie do idei decentralizacji, pomocniczości i suwerenności działań.

Z niepokojem patrzymy na forsowane przez rząd propozycje rozwiązań, które spowodują radykalnie uszczuplenie dochodów własnych samorządu, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej. Nie zastąpią tego rządowe rekompensaty - szczególnie wtedy jeśli będzie im towarzyszył arbitralny, często polityczny - klucz dystrybucji. Że tak może być mamy ostatnio mnóstwo bolesnych przykładów zarówno w dystrybucji środków na działania samorządu jak i organizacji społecznych.

Mamy świadomość, że zmniejszenie zasobów finansowych samorządu i brak stabilności budżetowej poszczególnych jednostek przełoży się na radykalne zmniejszenie możliwości finansowania działań prowadzonych we współpracy z organizacjami społecznymi i tym samym ograniczy dostarczanie przez nie działań w dziedzinach takich jak pomoc społeczna, zdrowie, kultura, edukacja, sport i wiele innych. Ucierpią na tym boleśnie społeczności lokalne.

W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych chcemy wyrazić swoją solidarność ze środowiskami samorządowymi, w ich postulatach dotyczących ochrony ich niezależności i kondycji finansowej.

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

____

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych jest niezależnym, apolitycznym, działającym od 17 lat zrzeszeniem organizacji społecznych z całej Polski.

W zrzeszonych w OFOP-ie organizacjach działa ponad 1 mln osób. Federację tworzą zarówno małe, działające lokalnie stowarzyszenia i fundacje,jak i federacje regionalne oraz organizacje ogólnopolskie.

Są wśród nich organizacje harcerskie, strażnicze, organizacje zajmujące się ekologią, zdrowiem, pomocą charytatywną, edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym.

Federacja ma reprezentantów w różnych zespołach eksperckich i konsultacyjnych: radach, komitetach monitorujących fundusze europejskie i polityki publiczne m.in. dot. zdrowia, ekonomii społecznej czy kultury. Prowadzi działania na poziomie międzynarodowym w ramach europejskich sieci organizacji jak. np. European Civic Forum.