Prezydent Konina napisał do Marka Gróbarczyka w sprawie nieakceptowalnego przebiegu postępowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie (ze 100% udziałem miasta) w lutym 2021 roku przedłożyło wniosek taryfowy dyrektorowi RZGW w Poznaniu i organ ten przekroczył termin 45 dni na wydanie decyzji administracyjnej. Jednak dyrektor RZGW nie tylko odmówił spółce wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy, do czego był zobowiązany, a co umożliwiłoby stosowanie nowych taryf bez ryzyka nałożenia wielomilionowych kar administracyjnych, ale wydał 17 maja 2021 r. decyzję o odmowi zatwierdzenia taryf, pomimo że wcześniej utracił kompetencje w tym zakresie.

Spółka 1 czerwca 2021 r. wystąpiła do prezesa Wód Polskich o stwierdzenie nieważności przywołanej decyzji dyrektora RZGW. Prezes unieważnił tę decyzję, ale nie z powodu upływu terminu, tylko dlatego że przedłożony przez spółkę dokument nie spełniał warunków uznania go za taryfę. Zdaniem prezydenta Konina, była to kolejna próba ukrycia zaniedbań po stronie organu regulującego i obrony pozaprawnego stanowiska dyrektora RZGW w Poznaniu, które zaprezentował 21 maja 2021 r. podczas konferencji prasowej.

Następnie zarówno decyzja dyrektora RZGW, jak i prezesa Wód Polskich zostały prawomocnie uchylone wyrokiem NSA z 14 grudnia 2022 r. Co więcej WSA w Warszawie wyrokiem z 22 września 2022 r. nakazał organowi regulacyjnemu wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy. 

Spółka, pomimo ogłoszenia nowych taryf w czerwcu 2021 r. nie zdecydowała się na ich zastosowanie przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy, obawiając się wysokich kar (prawie 6 mln zł) za stosowanie niezatwierdzonych taryf. 

Prezydent Konina, Piotr Korytkowski w piśmie do Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodnej, w którym prosi ministra o analizę tej sprawy jako przejawu niedopuszczalnego naruszenia zasady praworządności, godzącego w zaufanie obywateli do organów państwa, pisze:

 „W efekcie dziś mieszkańcy Konina zobowiązani będą do uzupełnienia różnic w należnościach, które spółka naliczyła im w niepełnej wysokości, począwszy od czerwca 2021 roku. A jest to kwota średnio ponad tysiąca złotych na gospodarstwo domowe. 

Sama spółka została pozbawiona przez okres 18 miesięcy środków w narastającej wysokości prawie 15 milionów złotych, co przełożyło się na konieczność wstrzymania wielu inwestycji, działań remontowych i prorozwojowych (w tym zakresie energetyki). (...)

Jak z powyższego wynika, bezprawne działania zarówno dyrektora RZGW w Poznaniu, jak i prezesa Wód Polskich oraz urągający podstawowym zasadom wynikającym z KPA sposób prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie, finalnie zamiast zakończyć się negatywnymi skutkami dla osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, uderzył w tysiące mieszkańców Konina i samą spółkę”. Pismo w załączeniu.

Warto przypomnieć, że kwestia kryzysu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie, były jednym z kolejnych ważnych tematów poruszanych podczas niedawnego Zgromadzenia Ogólnego ZMP Łodzi. Informacje przekazywane przez przedstawicieli miast oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wskazują na nieprzestrzeganie przez Wody Polskie przepisów art. 24 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. w zakresie kryteriów określania taryf za wodę i ścieki oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków.

Od jakiegoś już czasu środowisko samorządowe oraz komisje senackie zgłaszały postulaty w sprawie jasnych i przejrzystych zasad rozpatrywania wniosków taryfowych. Postulowano m.in. zapis o bezzwłocznym rozpatrywaniu wniosków o skrócenie okresu obowiązywania obecnych taryf, o uwzględnianiu aktualnych wskaźników makroekonomicznych czy uwzględnianiu w pełnym wymiarze wzrostu cen materiałów i cen energii. Niestety, żadne z tych oczywistych, uprawnionych przepisami ustawy i rozporządzenia taryfowego postulatów nie zostały uwzględnione. Dlatego delegaci Zgromadzenia Ogólnego ZMP – podobnie jak inne organizacje samorządowe - postanowili domagać się odebrania PGW Wody Polskie uprawnień regulatora w zakresie taryf za wodę i ścieki oraz przywrócenia tych uprawnień radom gmin. Więcej - TUTAJ.