Przez siedem miesięcy obowiązywania w Krakowie uchwały krajobrazowej znacząco zmniejszyła się liczba reklam, m.in. tych zamocowanych na słupach oświetlenia ulicznego. Zniknęło ponad 800 takich reklam.

1 lipca 2020 r. weszła w życie uchwała krajobrazowa. Choć nadal trwa dwuletni okres dostosowawczy, przeznaczony na usunięcie lub zmianę niezgodnych z uchwałą nośników reklamowych, widać już pierwsze efekty egzekwowania uchwały przez miejskie jednostki i wydziały UMK. Znacząco zmniejszyła się liczba reklam, m.in. tych zamocowanych na słupach oświetlenia ulicznego, prowadzone są postępowania administracyjne, a także działania wyjaśniające.

Uchwała krajobrazowa zakazuje mocowania tablic reklamowych na słupach oświetlenia ulicznego, a Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie wydaje na nie nowych zezwoleń. W związku z tym, od wejścia w życie uchwały krajobrazowej, z terenu całego miasta zniknęło ponad 800 reklam tego typu. Warto zauważyć, że ta miejska jednostka odgrywa istotną rolę w egzekwowaniu zapisów uchwały na terenach znajdujących się w jej zarządzie, zgodnie z obowiązującym statutem – tj. w pasie drogowym dróg publicznych oraz na działkach drogowych będących w zarządzie ZDMK.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, przed wydaniem decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, ocenia zgodność planowanej reklamy z przepisami uchwały krajobrazowej, natomiast samego zezwolenia udziela na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych. Z kolei kontrolując legalność umieszczenia reklamy, jednostka bada istnienie zezwolenia oraz zgodność stanu faktycznego z jego zakresem. Podstawą zastosowania sankcji karnych jest brak zezwolenia z art. 40 lub niestosowanie się do jego zasad, a nie sama niezgodność z zapisami uchwały krajobrazowej, bo uchwała ta nie przewiduje odpowiednich sankcji karnych. Można więc powiedzieć, że ZDMK egzekwuje uchwałę nie w sposób bezpośredni, lecz poprzez przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Efekty? Od 1 lipca 2020 r. wystawiono ponad 70 decyzji nakładających opłatę karną za zajęcie pasa drogowego w celach reklamowych bez wymaganej zgody zarządcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych – na sumę ponad 250 tys. zł. Ponadto w toku jest ponad 250 postępowań administracyjnych o zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia, więc w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych decyzji. Trzeba jednak zaznaczyć, że postępowania administracyjne, ze względu na swój charakter oraz m.in. możliwość odwołania się do organów wyższej instancji, są rozciągnięte w czasie.