Do 7 sierpnia przedłużony został ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2020 - Samorząd jako pracodawca - Dialog społeczny dla godnej pracy”.

Poznań, 16 czerwca 2020 r.


Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie:
Samorządowy Lider Zarządzania 2020
Samorząd jako pracodawca - Dialog społeczny dla godnej pracy 

Związek Miast Polskich dwukrotnie w przeszłości organizował konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” poświęcony tematyce godnej pracy. Zapraszamy do niego po raz trzeci, tym razem wraz Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Nor­weskim Związkiem Pracowników Komunalnych (FAGFORBUNDET) i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) w ramach projektu Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezes Związku Powiatów Polskich i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. O patronat honorowy zwróciliśmy się również do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenia poprzednich dwóch konkursów pokazały, że warunki pracy, kultura organizacyjna budowana przez samorządowego pracodawcę przekłada się na jakość świadczenia usług publicznych. W bazie dobrych praktyk na stronie http://www.dobrepraktyki.pl, w zakładce Dialog Społeczny można znaleźć 21 takich przykładów. Dzisiaj zagadnienia te na­bierają nowego znaczenia. Samorządom przybywa zadań i ubywa środków finansowych, co często skutkuje pojawieniem się napięć w codziennym działaniu. Szczególnie trudnym wyzwaniem dla JST okazały się ostatnie zdarzenia związane z epidemią COVID-19, gdy pojęcie godnej pracy zyskało bardzo wymierną wartość.

Chcielibyśmy, aby właśnie teraz konkurs „Samorząd jako pracodawca” przyczynił się do rozwoju dialogu społecznego we wszystkich instytucjach sektora samorządowego na poziomie lokalnym i regionalnym. Prosimy o podawanie przyk­ładów, zgłaszanie Waszych dobrych praktyk, dotyczących kształtowania satysfakcjonujących warunków pracy i dialogu między pracodawcami samorządowymi a pracownikami. Szukamy nowych rozwiązań z zakresu kultury organizacyjnej sprzyjających podnoszeniu motywacji pracowników. Interesuje nas podmiot samorządowy jako pracodawca, który poprzez rozwój kadr, dobrą organizację pracy, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, partnerskie negocjowanie układów zbiorowych i kształ­towanie dobrych relacji z pracownikami oraz związkami zawodowymi, dąży do uzyskania satysfakcji pracowników i lepszej jakości usług dla mieszkańców.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne. Nagrodą dla laureatów będzie tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2020 - Samorząd jako pracodawca” oraz możliwość odbycia wizyty studyjnej do Norwegii.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 


(-) Zygmunt Frankiewicz

Prezes Związku Miast Polskich


W załączeniu: Zaproszenie (PDF), Opis idei konkursu, Broszura konkursowa (regulamin wraz formularzem wniosku konkursowego), Formularz wniosku konkursowego, a także pismo z GIP, które pomoże wnioskodawcom uzyskać wymagane w konkurs oświadczenie o nietoczących się sporach zbiorowych w danej jednostce

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Związku:  Hanna Leki, tel. 661 545 141, mail: hanna.leki@zmp.poznan.pl