Promocji szczepień oraz finansowaniu i dowozowi osób niepełnosprawnych, a także mających trudności w dotarciu do punktu szczepień poświęcone było spotkanie samorządowców ze stroną rządową - Komunikat.

W czwartek, 7 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie on-line ministra Michała Dworczyka, Szefa KPRM, Pełnomocnika Rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz ministra Pawła Szefernakera, Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym, z przedstawicielami strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie było poświęcone promocji szczepień oraz dofinansowaniu przez Rząd transportu osób niepełnosprawnych i osób mających trudności w dostępie do punktu sczepień.

1. Strona rządowa ustaliła, że Rząd będzie finansował dowóz ww. osób w wysokości 80% średnich kosztów dowozu, wyliczonych według przedstawionej Stronie Samorządowej meto­dologii (w załączeniu):

Transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Część przedstawicieli Strony Samorządowej podtrzymała opinię, że stawki ryczałtu powinny być wyższe, ponieważ w wielu sytuacjach koszty przekroczą oszacowane przez resort zdrowia średnie stawki. Możliwe będzie dostosowanie organizacji dowozów do warunków lokalnych.

Ustalono, że samorządy gmin włączą się aktywnie w akcję informacyjną, dotyczącą szczepień, w tym – zgodnie z naszą propozycją – poprzez indywidualne listy do seniorów, lokalne akcje informacyjne oraz ogłoszenia w lokalnych kanałach informacyjnych. Pełnomocnik Rządu zapewni gminom dostęp do materiałów informacyjnych w postaci otwartych plików, możliwych do wykorzystania w różnych sytuacjach, wynikających z lokalnych uwarunkowań.


(-) Andrzej Porawski, sekretarz KWRiST ze Strony Samorządowej