EMPIRIE - współpraca zamiast konkurencji!
Wiosną 2022 roku Związek Miast Polskich powołał do życia EMPIRIE - Sieci Wymiany Doświadczeń. Uczestniczący w nich przedstawiciele miast dzielą się doświadczeniem i wiedzą z udanych projektów rozwojowych realizowanych przez miasta.
EMPIRIE_BANER-www1-1.jpg

Związek Miast Polskich uruchomił dla miast całkowicie nową propozycję. Pragnie jeden udany projekt zamienić na wiele sukcesów. To oferta dla miast, które uczestniczą w Programie „Rozwój lokalny.

EMPIRIE Sieci Wymiany Doświadczeń to unikatowe przedsięwzięcie Związku Miast Polskich oparte na popularnej idei sieciowania. Są to specjalne grupy zrzeszające przedstawicieli miast działające, by wymieniać się  doświadczeniami, uczyć się od siebie nawzajem oraz wypracowywać nowe rozwiązania wokół określonych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia rozwoju małych i średnich miast.

Sieci Wymiany Doświadczeń dla miast laureatów konkursu w ramach Programu „Rozwój lokalny” (tj. tych, które otrzymały dotację) będą okazją do konsultowania swoich działań z szerszym gronem specjalistów i ekspertów. Dadzą możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy oraz otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej i oceny podjętych działań, a także pozwolą na wykorzystanie doświadczeń innych miast.

Długoterminowym i szerszym celem horyzontalny EMPIRII jest to, by polskie miasta świadomie i skutecznie wykorzystywały efekty współpracy osiągnięte w ramach Sieci Wymiany Doświadczeń i wzmacniały własny potencjał rozwojowy oraz instytucjonalny.

Tematyka sieci koncentruje się wokół ważnych i pilnych zagadnień dla rozwoju polskich miast powiązanych z działaniami, jakie zostały zgłoszone w ramach realizacji Programu „Rozwój lokalny”.

W ramach tego przedsięwzięcia działa 8 sieci (7 tematycznych i 1 specjalną dla liderów):

1. Cyfryzacja – MIASTO CYFROWE

2. Finanse samorządowe/ fundusze na rozwój - ZASOBY MIAST

3. Partycypacja/ konsultacje/ współpraca - MIASTO OBYWATELI

4. Polityka społeczna/ senioralna – MIASTO DOSTĘPNE I SPRAWIEDLIWE

5. Przedsiębiorczość lokalna/ turystyka – MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE

6. Środowisko, OZE (klimat) - MIASTO NEUTRALNE KLIMATYCZNIE/ZIELONE

7. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ZASOBY KADROWE/LUDZKIE W MIASTACH

8. Sieć dla liderów (burmistrzów/prezydentów) – LEADERSHIP = PRZYWÓDZTWO, WIZJA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zapraszamy na stronę internetową EMPIRII: www.empirie.miasta.pl

Przypomnijmy, że SWD Empirie są realizowane w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY